ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Content » မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပြီးသူများ

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပြီးသူများ

  Co.,Ltd/Organization Name Crop Name Licences No.
1 999 MaharTamardiCo.,Ltd Groundnut၊   SB-PdGn 000124/2017
2 999 MaharTamardiCo.,Ltd Chickpea၊  SB-PdCk  000125/2017
3 999 MaharTamardiCo.,Ltd Greengram SB-PdGg  000126/2017
4 999 MaharTamardiCo.,Ltd Sesame SB- PdSm000173/2018
5 999 MaharTamardiCo.,Ltd Pigeon pea SB- PdPg000174/2018
6 Advanced Agricultural Engineering Co., Ltd. Rice SB-Pd/Sd/Ip/ Ep/St Rc 000014/2017
7 Agar Land Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB-Hc:Ip-000223/2018
8 Agro Bio Product Co.,Ltd Corn SB- IpCn000076/2017
9 Agro Bio Product Co.,Ltd Luffa SB-Ip Lf 000078/2017
10 Agro Bio Product Co.,Ltd Cucumber SB- Ip Cu  000080/2017
11 Agro Bio Product Co.,Ltd Tomato SB- Ip To 000077/2017
12 Agro Bio Product Co.,Ltd Okra SB- Ip Oka 000079/2017
13 Agro Bio Product Co.,Ltd Yard Long Bean SB- IpYlp 000082/2017
14 Agro Bio Product Co.,Ltd Bitter gourd SB- IpBitg 000081/2017
15 Agro Bio Product Co.,Ltd Pepper SB- IpHp 000154/2017
16 Agro Bio Product Co.,Ltd Cabbage SB- Ip Cab 000155/2017
17 Agro Bio Product Co.,Ltd Brinjal SB- IpBj 000156/2017
18 Agro Bio Product Co.,Ltd Watermelon SB- IpWml 000157/2017
19 Agro Bio Product Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc:Sd/Ip/St - 000212/2018
20 Agro Great Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc: Pd/Sd/Ep/St - 000204/2018
21 Agro Great Co.,Ltd Field Crop Group SB- Fc: Pd/Sd/Ep/St - 000205/2018
22 AKC Family Investment Co.,Ltd Corn SB- Sb/Ip/St Cn 000045/2017
23 Alliance One Myanmar Co.,ltd Virginia and Barli SB- IpVgn 000153/2017
24 Asia Agriculture Co.,Ltd Rice SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Rc 0000106/2017
25 Asia Agriculture Co.,Ltd Corn SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cn 0000107/2017
26 Aung Trading Group Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000066/2017
27 Aung Trading Group Sesame  SB-Pd/Sd/St Sm 000064/2017
28 Aung Trading Group Black gram SB-Pd/Sd/St Bg000065/2017
29 Aventine Limited Rice SB-PdRc 000003/2017
30 Aventine Limited Green gram SB-PdGg 000004/2017
31 Aventine Limited Okra SB-Sd/Ip/St Oka 000137/2017
32 Aventine Limited Potato SB-Pd/Sd/Ip/St  Po000138/2017
33 Aventine Limited Tomato SB-Sd/Ip/St To 000139/2017
34 Aventine Limited Field Crop Group SB- Fc: Sd/Ip/St - 000203/2018
35 Ayeyar Long Paing Agriculture Co.,Ltd Field Crop Group SB- Fc: Sd/Ip/St - 000208/2018
36 Ayeyar Pathein Developing and Public Related Co.,Ltd Rice SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Rc 000058/2017
37 Ayeyarwaddy Seed Co.,Ltd Tomato SB-Ip To 000007/2017
38 Ayeyarwaddy Seeds Co., Ltd. Brinjal SB-IpBj 000008/2017
39 Ayeyarwaddy Seeds Co., Ltd. Cauliflower SB-IpCuf 000009/2017
40 Ayeyarwaddy Seeds Co., Ltd. Pepper SB-IpHp 000010/2017
41 Ayeyarwaddy Seeds Co., Ltd. Horticultural Crop Group SB- Hc: Ip - 000199/2018
42 Bayer Thai Co., Ltd (Myanmar Branch) Field Crop Group SB-Fc:Sd/Ip/St - 000213/2018
43 Bhijaka Trading Co.,Ltd Field Crop Group SB-Fc:Ip/St-000230/2018
44 Boyar NyuntCo.,Ltd Corn  SB-IP Cn 000015/2017
45 Boyar Nyuntco.,Ltd Sunflower SB- IpSf 000158/2017
46 Boyar Nyuntco.,Ltd Rice SB- IpRc 000159/2017
47 Charoen Pokphand Produce Myanmar Co.,Ltd Corn SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cn 000023/2017
48 Dagon International Limited Field Crop Group SB- Fc:Pd - 000184/2018
49 Diamond Arrow General Trading Co.,Ltd Field Crop Group SB- Fc:Pd/Sd/Ep/St - 000202/2018
50 DIAN WANG TRADING Company Limited Horticultural Crop Group SB- Hc:Sd/Ip - 000186/2018
51 Doe LaeThamar pure seeds production Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000005/2017
52 Doe Taung Thu Seeds Distribution Field Crop Group SB- Fc: Pd/St - 000218/2018
53 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Corn SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cn 000102/2017
54 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Yard Long Bean SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Ylp 000105/2017
55 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Okra SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Oka 000098/2017
56 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Snake gourd SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Sng 000101/2017
57 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Wax gourd SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Wxg 000104/2017
58 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Watermelon SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Wml 000103/2017
59 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Raddish SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Rd 000100/2017
60 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Pumpkin SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Pmk 000099/2017
61 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Muskmelon SB- Sd/Ip/St Mml 000097/2017
62 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Lettuce SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Ltc 000095/2017
63 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Luffa SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Lf  000096/2017
64 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Carrot SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cart 000086/2017
65 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Cauliflower SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cuf 000087/2017
66 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Water cress SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Wcra 000093/2017
67 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Cucumber SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cu 000091/2017
68 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Bitter gourd SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Bitg 000083/2017
69 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Bottle gourd SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Botg 000084/2017
70 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Kale SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Kale 000094/2017
71 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Pachoy SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Must 000088/2017
72 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Pepper SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Hp 000092/2017
73 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Coriander SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cord 000090/2017
74 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Mustard SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Must 000089/2017
75 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Broccoli SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Brol 000085/2017
76 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Papaya SB-Sd/Ip/St Ppy 000148/2017
77 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Brinjal SB-Sd/Ip/St Bj 000149/2017
78 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Onion SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Oni 000150/2017
79 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Field Crop Group SB- Fc: Ip/St - 000210/2018
80 East-West Seed Myanmar Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB-Hc:Ip/St-000229/2018
81 FMK Business Support Co.,Ltd. Ornamentals SB-IP Onmt 000001/2017
82 GAC (Myanmar) Limited Horticultural Crop Group SB-Hc:Pd/Ep/St-000228/2018
83 Gold Data Co.,Ltd Rice  SB-Pd/Sd/St/ Rc 000016/2017
84 Golden Seed and Green Land Co.,Ltd Field Crop Group SB-Fc:Ip-000220/2018
85 Golden Seed and Green Land Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB-Hc:Ip-000221/2018
86 Golden Sunland Company Limited Field Crop Group SB- Fc:Pd/Ep/St- 000191/2018
87 Good Brothers’ Co., Ltd. Rice SB-Pd/Sd/Ip/ Ep/St Rc 000013/2017
88 Great Wall International Co., Rice SB- PdRc000178/2018
89 Green Farm Development Co.,Ltd Corn SB-Ip/ Cn 000026/2017
90 Green Growth Generation Co.,Ltd Rice SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Rc000024/2017
91 Green Mountain Stream Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc: Pd/Sd - 000193/2018
92 Greenish Sagaing Region Co.,Ltd Chick pea SB- PdCk000175/2018
93 Happy Limited Rice SB-PdRc 000070/2017
94 Heho Potato Co.,Ltd Potato SB-Sd/Ip/St Po 000134/2017
95 HEIN HEIN  Pure  Rice Seeds Rice SB-Pd/St Rc 000054/2017
96 Hein Htet San Trading Co., Ltd. Corn SB-IpCn 000012/2017
97 Honda Myanmar International Co.,Ltd Industrial Crop Group SB- Ic: Pd - 000190/2018
98 Htoo Kyaw pure rice seed distribution Rice SB-PdRc 000111/2017
99 Immortal Land Co.,Ltd Brinjal SB- Pd/Sd/Ip/Ep/St Bj000172/2018
100 Immortal Land Trading Co.,Ltd Landscape SB- IpLasc 000168/2018
101 International Agro Co.,Ltd Raddish SB-Sd/Ip/Ep/St Rd 000017/2017
102 International Agro Co.,Ltd Okra SB- Sd/Ip/Ep/St Oka 000018/2017
103 International Agro Co.,Ltd Cabbage SB-Sd/Ip/Ep/StCab 000019/2017
104 International Agro Co.,Ltd Tomato SB-Sd/Ip/Ep/St To 000020/2017
105 International Agro Co.,Ltd Pepper SB-Sd/Ip/Ep/StHp 000021/2017
106 International Agro Co.,Ltd Corn SB-Sd/Ip/Ep/StCn 000022/2017
107 International Agro Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc: Sd/Ip/St - 000206/2018
108 Jack Seed Co,.Ltd Horticultural Crop Group SB-Hc:Sd/Ip-000227/2018
109 Kachin Star Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc: Pd/Sd/Ip - 000192/2018
110 Kaung Thant Seed Co.,Ltd Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000073/2017
111 KaungKhant Cho Co.,Ltd Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000110/2017
112 Kay Tu Mati Farmer benefit Limited Rice SB-PdRc 000116/2017
113 Khit Tayar Hinther Rice SB-Pd/St Rc000067/2017
114 Khyan Pyar Landscape Co.,Ltd Landscape SB- Sd/Ip Lasc  000169/2018
115 Know-You Seed Myanmar Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB-Hc:Pd/Sd/Ip/Ep-000225/2018
116 Ko Pyone Cho Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc: Ip - 000200/2018
117 Kripa Traders Company Limited Horticultural Crop Group SB- Hc: Ip/St - 000207/2018
118 KyaikLatt Seeds Production Field Crop Group SB- Fc: Pd/Sd/St - 000216/2018
119 KYAW Pure Rice Seeds Rice SB-Pd/St Rc000055/2017
120 Lae Taw Kyi Seeds Production and Agricuture Service  Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000068/2017
121 LINN YAUNG CHE Hight Quality Rice Seed Rice SB-Pd/St Rc 000059/2017
122 Lu NgeArrman Agriculture and Co-operative Association Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000069/2017
123 Lwin and Swan Industrial Co.,Ltd Rubber SB-PdRb 000047/2017
124 Magi Vision Co., Ltd. Pepper SB-IpHp  000127/2017
125 Magi Vision Co.,Ltd Corn SB- IpCn  000152/2017
126 MAN Seeds Production  Rice SB-Pd/SdRc 000052/2017
127 MAYLP Agricultural Co.,Ltd Rice SB- Pd/Sd/St  Rc 000160/2018
128 MedihubCo.,Ltd Field Crop Group SB- Fc:Ip- 000196/2018
129 Miyoshi Myanmar Horticulture Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB-Hc:Sd/Ip-000239/2018
130 MoneThidar seeds production Co.,Ltd Rice SB-Pd/St Rc 000128/2017
131 Mote Thone Kyay Lat region development group Field Crop Group SB- Fc: Pd/Sd/St - 000219/2018
132 Mudon Maung Maung Co., Ltd Rice SB-Pd/St   Rc 000108/2017
133 Mya Myint Moh Rice Production Field Crop Group SB- Fc:Pd/Sd/St- 000182/2018
134 Myanmar Agribusiness Public Coporation  (MAPCO) Ltd Rice SB- PdRc 000162/2018
135 Myanmar Awba Group Co.,Ltd Rice SB- IpRc 000043/2017
136 Myanmar Awba Group Co.,Ltd Corn SB- IpCn 000044/2017
137 Myanmar D’OR Co.,Ltd Industrial Crop Group SB- Ic: Pd - 000201/2018
138 Myanmar Japan Tobacco Company Limited Industrial Crop Group SB- Ic: Ip/Ep/St - 000195/2018
139 Myanmar Kaung Marn Service Co.,Ltd Field Crop Group SB-Fc:Pd-000238/2018
140 Myanmar Kaung Thukhu Co.,Ltd Corn SB- Sd Cn 000122/2017
141 Myanmar New Aye Yar Agri Co.,Ltd Rice SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Rc000025/2017
142 Myanmar New Ayeyar Co.,Ltd Rice SB- Pd/Sd/Ip/Ep/St Rc000161/2018
143 Myanmar Shwe Ayeyar Co.,Ltd Field Crop Group SB- Fc:Pd/Ip/St- 000187/2018
144 Myanmar Shwe Power Agri-tech Co., Ltd. Corn SB-Pd/Sd/Ip/ Ep/St Cn 000006/2017
145 Myanmar Ya-E Co.,Ltd Parentline of muskmelon SB-Ep/St Mml.Pt 000135/2017
146 Myanmar Ya-E Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc: Pd/St - 000194/2018
147 Myanmar Ya-E Co.,Ltd Parentline of Bitter gourd SB-Ep/St  Bitg.Pt 000136/2017
148 Myint Myat Ko Co.,Ltd Ornamental SB-IpOmnt 000114/2017 
149 MYIT AYEYAR Seeds Distribution  Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000053/2017
150 Ngwe San Yadanar Rice Seeds Production Service  Field Crop Group SB-Fc:Pd/Sd/St-000240/2018
151 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd Parentline of watermelon SB-Pd/Ep/St Wml.pt 000120/2017
152 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd Parentline of Pepper SB-Pd/Ep/St Hp.pt 000121/2017
153 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd Parentline of Tomato SB-Pd/Ep/St To.pt 000118/2017
154 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd Parentline of Cucumber SB-Pd/Ep/St Cu.pt 000117/2017
155 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd Parentline of Oremental melon SB-Pd/Ep/St Oml.pt 000119/2017
156 Nongwoo Seed Myanmar Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc:Pd/Ep/St - 000198/2018
157 Nyein Chan Pyae Sone Co.,Ltd Rice SB-Pd Rc000075/2017
158 Nyi Minn Soe seeds enterprises Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000072/2017
159 Oakthar Oriental Seeds Production Cooperative Association Limited Field Crop Group SB-Fc:Pd/St-000233/2018
160 Pan PwintPhyu Seed Production and Distribution Family Group Chick pea SB- Pd/St Ck000176/2018
161 Pan PwintPhyu Seed Production and Distribution Family Group Rice SB- Pd/St Rc000177/2018
162 Phuu Pwint pure seeds agriculture and General  Rice SB-Pd/St   Rc 000129/2017
163 Power 31 Co.,Ltd Ornamental SB-IpOnmt 000027/2017
164 Pwint Oo Ayeyarpadathar seeds production Rice SB-Pd Rc 000042/2017
165 Pyae Pyae Wa Wa Co.,Ltd Parentline of watermelon SB-EpWml.Pt 000132/2017
166 Pyae Pyae Wa Wa Co.,Ltd Parentline of muskmelon SB-EpMml.Pt 000133/2017
167 Pyae Pyae Wa Wa Co.,Ltd HorticulturalCrop Group SB-Hc:Pd/Sd/Ip/Ep-000226/2018
168 SAN HTAR Pure Rice Seeds Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000056/2017
169 SannThit Oo International Co.,Ltd Cabbage SB- Sd/Ip/St  Cab 000165/2018
170 SannThit Oo International Co.,Ltd Chineses Cabbage SB- Sd/Ip/St CCab  000166/2018
171 SannThit Oo International Co.,Ltd Onion SB- Sd/Ip/St  Oni  000167/2018
172 Saw Wut Hmone higher pure rice distribution  Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000071/2017
173 Seed Energy Agro Group Co.,Ltd Brinjal SB- Pd/Sd/Ip/Ep/St Bj 000171/2018
174 Seed King Tranding Group Field Crop Group SB- Fc:Pd/Sd/St- 000183/2018
175 Seed World Co.,Ltd Rice SB-Pd/SdRc 000050/2017
176 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Corn SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Cn000028/2017
177 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Bitter gourd SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Bitg000031/2017
178 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Muskmelon SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Mml000030/2017
179 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Carrot SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Cart 000029/2017
180 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Cucumber SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Cu 000032/2017
181 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Luffa SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Lf 000033/2017
182 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Okra SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Oka 000034/2017
183 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Watermelon SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Wml000035/2017
184 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Pumpkin SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Pmk000041/2017
185 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Raddish SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Rd 000040/2017
186 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Bottle gourd SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Botg000039/2017
187 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Tomato SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ To 000038/2017
188 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Coriender SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Cord 000037/2017
189 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Water cress SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Wcre000036/2017
190 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc:Sd/ Ip - 000209/2018
191 Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd Field Crop Group SB-Fc:Ip-000231/2018
192 Sein Lae Oo Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc: Pd/Ip - 000197/2018
193 Seven Tigers Trading Co., Ltd. Corn SB- Ip/ St Cn  000123/2017
194 Seven Tigers Trading Co.,Ltd Garden Fruit Plants SB- IpGfd000179/2018
195 Shan Maw Myay Trading Co.,Ltd Ornamental SB-Sd/Ip Onmt  000131/2017
196 Shew Yaung Lwin Pyin Seeds Production  Field Crop Group SB-Fc:Pd-000222/2018
197 Shwe Kwin Aung Seeds Production  Field Crop Group SB-Fc:Pd-000234/2018
198 Shwe Poe Kaung Trading Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc:Pd/Ep/St- 000181/2018
199 Shwe Sae Htun Co-operative Ltd Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000112/2017
200 SHWE WAH PIN High Quality Rice Seeds  Production and Distribution Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000062/2017
201 Shwe Wah Yaung Production Co.,Ltd Rice SB-Pd/Sd/Ip/St Rc 000049/2017
202 ShweThitOo.,Ltd Field Crop Group SB- Fc: Sd/Ip/St - 000214/2018
203 ShweThitOo.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc: Sd/Ip/St - 000215/2018
204 Silver Dove Co., Ltd. Corn SB-IP Cn 000002/2017
205 Sport Traf Solution Co.,Ltd Field Crop Group SB- Fc:Ip- 000185/2018
206 Taung Paw Thar Yee Shin (Agriculture) Co.,Ltd Corn SB- IpCn 000147/2017
207 THA HTAY THAMEE Pure Rice Seeds Rice SB-Pd/St Rc 000061/2017
208 The Florist By Yun Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB-Hc:Ip-000235/2018
209 Thiri Thukha Shwe Nan Taw Co.,Ltd Rice SB-Pd/St Rc000057/2017
210 Ti Yadanar Seeds Production Cooperative Association Limited Field Crop Group SB-Fc:Pd/Sd/St-000236/2018
211 Tine Taung Thu Develop Group Green Gram SB- Pd/Sd/St Gg000180/2018
212 Tine Taung Thu Develop Group Field Crop Group SB- Fc:Pd/Sd/St - 000211/2018
213 Toe Tat Aung Seeds Production Field Crop Group SB- Fc: Pd/St - 000217/2018
214 Top Flora Co.,Ltd Landscape SB- Sd/IpLasc  000170/2018
215 Tropical Biotechnology Limited Okra SB-Sd/Ip/St Oka 000140/2017
216 Tropical Biotechnology Limited Bottle gourd SB-Sd/Ip/St Botg 000141/2017
217 Tropical Biotechnology Limited Black gram SB-Pd/Sd/Ip/St Bg 000142/2017
218 Tropical Biotechnology Limited Green gram SB-Pd/Sd/Ip/St Gg 000143/2017
219 Tropical Biotechnology Limited Sesame white SB-Pd/Sd/Ip/St Sm 000144/2017
220 Tropical Biotechnology Limited Sunflower  SB-Sd/Ip/St Sf 000145/2017
221 Tropical Biotechnology Limited Long Stable Cotton SB-Pd/Sd/Ip/St Ct 000146/2017
222 Tun Lin Taut Agriculture and General Service Field Crop Group SB-Fc:Pd/St-000237/2018
223 U Aye Kywe (Seeds Grower) Rice SB-PdRc 000048/2017
224 U Hla Toe seed grower  Rice SB-PdRc 000115/2017
225 U Maung Thin(Seeds Grower) Rice SB- PdRc 000163/2018
226 U MyintShwe (Seeds Grower) Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000063/2017
227 U Win Htay (Seeds Grower) Rice SB-Pd/SdRc 000051/2017
228 U-net International Co., Ltd. Rice SB-Pd/Sd/St Rc 000011/2017
229 Vigor Seed Co.,Ltd Parentline of Papaya SB-Ep/St  Ppy.Pt  000151/2017
230 Vigor Seed Co.,Ltd Horticultural Crop Group SB- Hc: Ip - 000189/2018
231 Wan ZinCo.,Ltd Corn SB-IpCn 000046/2017
232 Water Stone Co.,Ltd Rice SB- Sd/Ip/St  Rc  000164/2018
233 Win Pa Nay Chi Agriculture and General Enterprises Ginger SB-IpGgr  000130/2017
234 Win Pa Nay Chi Agriculture and General Service Cooperative Association Limited Field Crop Group SB-Fc:Sd/Ip/Ep/St-000232/2018
235 Xing Yong Trading Co.,Ltd Ornamental SB-IpOmnt 000113/2017 
236 Yan Kin Aung pure rice seeds distribution Rice SB-Pd/St Rc 000074/2017
237 Yoe Ma YezinCo.,Ltd Horticultural Crop Group SB-Hc:Ep-000224/2018
238 Yong Mao Co.,Ltd Rice SB-PdRc  000109/2017
239 Zar and Zar Co.,Ltd Field Crop Group SB- Fc:Sd/Ip/St- 000188/2018