ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Content » မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပြီးသူများ

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိပြီးသူများ

စဉ် ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်းများ သီးနှံအမည် လိုင်စင်နံပါတ် ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်
  "ရွှေမန်းမျိုးစပါး" စပါးမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းဝယ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/Sd-000287/2019 ၀၉-၄၃၀၃၆၉၈၈
1 ၉၉၉ မဟာသမာဓိကုမ္ပလီမိတက် မြေပဲ SB-PdGn 000124/2017 ၀၉-၂၀၂၉၉၆၉
2 ၉၉၉ မဟာသမာဓိကုမ္ပလီမိတက် ကုလားပဲ SB-PdCk 000125/2017 ၀၉-၂၀၂၉၉၆၉
3 ၉၉၉ မဟာသမာဓိကုမ္ပလီမိတက် ပဲတီစိမ်း SB-PdGg 000126/2017 ၀၉-၂၀၂၉၉၆၉
4 ၉၉၉ မဟာသမာဓိကုမ္ပလီမိတက် နှမ်း SB- PdSm000173/2018 ၀၉-၂၀၂၉၉၆၉
5 ၉၉၉ မဟာသမာဓိကုမ္ပလီမိတက် ပဲစဉ်းငုံ SB- PdPg000174/2018 ၀၉-၂၀၂၉၉၆၉
  A2 Company Limited ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု (အလှစိုက်ပန်းပင်များ) SB-Hc:Ip-000299/2019 ၀၉-၂၆၀၂၇၂၀၇၆
6 Advanced Agricultural Engineering Co., Ltd. စပါး SB-Pd/Sd/Ip/ Ep/St Rc 000014/2017 ၀၉-၅၀၅၇၉၆
7 Agar Land Co.,Ltd လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Ip-000223/2018 ၀၉-၄၀၀၃၁၀၃၅၁
8 အက်ဂရိုဘိုင်အိုပရောဒတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB- IpCn000076/2017 ၀၉-၅၁၄၈၁၁၅
9 အက်ဂရိုဘိုင်အိုပရောဒတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ခဝဲ SB-Ip Lf 000078/2017 ၀၉-၅၁၄၈၁၁၅
10 အက်ဂရိုဘိုင်အိုပရောဒတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် သခွား SB- Ip Cu  000080/2017 ၀၉-၅၁၄၈၁၁၅
11 အက်ဂရိုဘိုင်အိုပရောဒတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ခရမ်းချဉ် SB-Ip To 000077/2017 ၀၉-၅၁၄၈၁၁၅
12 အက်ဂရိုဘိုင်အိုပရောဒတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် သခွား SB-Ip Oka 000079/2017 ၀၉-၅၁၄၈၁၁၅
13 အက်ဂရိုဘိုင်အိုပရောဒတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲတိုင်ထောင် SB-IpYlp 000082/2017 ၀၉-၅၁၄၈၁၁၅
14 အက်ဂရိုဘိုင်အိုပရောဒတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကြက်ဟင်းခါး SB-IpBitg 000081/2017 ၀၉-၅၁၄၈၁၁၅
15 အက်ဂရိုဘိုင်အိုပရောဒတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ငရုတ် SB-IpHp 000154/2017 ၀၉-၅၁၄၈၁၁၅
16 အက်ဂရိုဘိုင်အိုပရောဒတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဂေါ်ဖီထုပ် SB-Ip Cab 000155/2017 ၀၉-၅၁၄၈၁၁၅
17 အက်ဂရိုဘိုင်အိုပရောဒတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ခရမ်း SB-IpBj 000156/2017 ၀၉-၅၁၄၈၁၁၅
18 အက်ဂရိုဘိုင်အိုပရောဒတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖရဲ SB-IpWml 000157/2017 ၀၉-၅၁၄၈၁၁၅
19 အက်ဂရိုဘိုင်အိုပရောဒတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Sd/Ip/St-000212/2018 ၀၉-၅၁၄၈၁၁၅
20 အက်ဂရိုဂရိတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Pd/Sd/Ep/St-000204/2018 ၀၉-၇၆၈၆၀၁၄၃၇
21 အက်ဂရိုဂရိတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/Sd/Ep/St-000205/2018 ၀၉-၇၆၈၆၀၁၄၃၇
22 အေကေစီမိသားစုရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB-Sd/Ip/St Cn 000045/2017 ၀၉-၅၁၆၃၈၁၂
23 အလိုင်းရင့်ဝမ်းစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဗားဂျီးနီးယားဆေးရွက်ကြီးနှင့် ဗာလီဆေးရွက်ကြီး SB-IpVgn 000153/2017 ၀၈၁-၂၁၂၄၄၆၉
24 အေးချားအဂရီကားချားကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Rc 0000106/2017 ၀၉-၅၁၅၇၈၁၀
25 ​အေးချားအဂရီကားချားကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cn 0000107/2017 ၀၉-၅၁၅၇၈၁၀
26 အေးချားစိစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Sd/Ip-000280/2019 ၀၉-၇၈၄၂၇၇၈၈၀
27 အောင်နှံ​ဝေမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000273/2019 ၀၉-၇၆၃၄၁၇၅၆၆
28 ​အောင်ကြာပွင့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Ip- 000247/2018 ၀၉-၄၂၁၇၆၆၆၀၄
29 အောင်ထရိတ်ဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB-Pd/Sd/St Rc 000066/2017 ၀၉-၇၈၇၁၈၅၈၄၈
30 ​အောင်ထရိတ်ဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် နှမ်း SB-Pd/Sd/St Sm 000064/2017 ၀၉-၇၈၇၁၈၅၈၄၈
31 ​အောင်ထရိတ်ဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် မတ်ပဲ SB-Pd/Sd/St Bg 000065/2017 ၀၉-၇၈၇၁၈၅၈၄၈
32 ​အာဗင်တင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB-PdRc 000003/2017 ၀၉-၅၁၀၁၅၆၁၊ ၀၉-၂၀၀၆၄၉၄ 
33 အာဗင်တင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် မတ်ပဲ SB-PdGg 000004/2017 ၀၉-၅၁၀၁၅၆၁၊ ၀၉-၂၀၀၆၄၉၄ 
34 အာဗင်တင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ရုံးပတီ SB-Sd/Ip/St Oka 000137/2017 ၀၉-၅၁၀၁၅၆၁၊ ၀၉-၂၀၀၆၄၉၄ 
35 အာဗင်တင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် အာလူး SB-Pd/Sd/Ip/St Po000138/2017 ၀၉-၅၁၀၁၅၆၁၊ ၀၉-၂၀၀၆၄၉၄ 
36 အာဗင်တင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ခရမ်းချဉ် SB-Sd/Ip/St To 000139/2017 ၀၉-၅၁၀၁၅၆၁၊ ၀၉-၂၀၀၆၄၉၄ 
37 အာဗင်တင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Sd/Ip/St-000203/2018 ၀၉-၅၁၀၁၅၆၁၊ ၀၉-၂၀၀၆၄၉၄ 
  အာဗင်တင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- Fc: Sd/Ip/St - 000203/2018 ၀၉-၅၁၀၁၅၆၁၊ ၀၉-၂၀၀၆၄၉၄ 
  အာဗင်တင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် စက်မှုသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Ep-000306/2019 ၀၉-၅၁၀၁၅၆၁၊ ၀၉-၂၀၀၆၄၉၄ 
  ဧရာဇော်မျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd-000296/2019 ၀၉-၄၅၁၂၃၅၇၉၈
38 အေရာလောင်ပီးကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB-Fc:Sd/Ip/St-000208/2018 ၀၉-၉၇၆၀၁၄၀၃၃
39 ဧရာပုသိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Rc 000058/2017 ၀၉-၈၅၅၀၇၉၈
  Ayeyarwaddy Seeds and Irrigation Co.,Ltd လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/Ip/St-000303/2019 ၀၉-၅၁၃၄၆၀၈, ၀၉-၇၅၀၂၁၁၆၈၉
40 ဧရာဝတီမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီလီမိတက် ခရမ်းချဉ် SB-Ip To 000007/2017 ၀၉-၅၁၃၄၆၀၈
41 ဧရာဝတီမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီလီမိတက် ခရမ်း SB-Ip Bj 000008/2017 ၀၉-၅၁၃၄၆၀၈
42 ဧရာဝတီမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပန်းမုံလာ SB-Ip Cuf 000009/2017 ၀၉-၅၁၃၄၆၀၈
43 ဧရာဝတီမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီလီမိတက် ငရုတ် SB-Ip Hp 000010/2017 ၀၉-၅၁၃၄၆၀၈
44 ဧရာဝတီမျိုးစေ့ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Ip-000199/2018 ၀၉-၅၁၃၄၆၀၈
45 ဘေရာထိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်(မြန်မာရုံးခွဲ) လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Sd/Ip/St-000213/2018 ၀၁-၃၈၂၇၁၀
46 ​ဗီဇကကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Ip/St-000230/2018 ၀၉-၉၇၇၉၀၆၄၅၆
47 ဗီဇကကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Ip-000284/2019 ၀၉-၉၇၇၉၀၆၄၆၅
48 ဘိုမြင့်သူကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Ip-000279/2019 ၀၉-၂၀၁၂၂၈၆, ၀၉-၂၁၅၁၄၁၁, ၀၆၆-၅၀၄၀၁
49 ဘိုရာညွန့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB-IP Cn 000015/2017 ၀၁-၂၅၂၃၃၉၈
50 ဘိုရာညွန့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် နေကြာ SB- IpSf 000158/2017 ၀၁-၂၅၂၃၃၉၈
51 ဘိုရာညွန့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ​စပါး SB- IpRc 000159/2017 ၀၁-၂၅၂၃၃၉၈
52 ဂျီယားတိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Sd/Pd-000278/2019 ၀၉-၉၇၃၆၅၂၇၈၇
53 ချဲလ်ရုန်းပေါ့ဖန်းပရိုဂျု့မြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cn 000023/2017 ၀၉-၄၅၀၀၅၂၆၀၈
  CHIN HILL SUN Co.,Ltd ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု (Prineal Fruit Plant) SB-Hc:Pd/Sd/Ip/Ep-000298/2019 ၀၉-၄၀၀၃၀၉၁၇
54 စီပီပီမြေသြဇာကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Ip/St-000251/2018 ၀၉-၆၉၂၆၉၀၈၀၈
55 ဒဂုံအင်တာနေရှင်နေကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd-000184/2018 ၀၉-၅၅၂၂၀၅၅
56 ဒိုင်းမွန်းအဲဒိုးအထွေထွေရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/Sd/Ep/St-000202/2018 ၀၁-၂၂၈၈၄၇
57 ဒျဲဝမ်ထရိတ်ဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Sd/Ip-000186/2018 ၀၉-၂၆၂၆၆၄၆၄၈
58 ဒို့လယ်သမားမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးအသင်း စပါး SB-Pd/Sd/St Rc 000005/2017 ၀၉-၂၅၄၇၃၇၇၂၄
59 တို့တောင်သူမျိုးစေ့ဖြန့်ဖြူးရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000218/2018 ၀၉-၇၉၄၂၀၆၂၆၄
60 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cn 000102/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
61 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ပဲတိုင်ထောင် SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Ylp 000105/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
62 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ရုံးပတီ SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Oka 000098/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
63 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘုံလုံ SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Sng 000101/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
64 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ကျောက်ဖရုံ SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Wxg 000104/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
65 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ​ဖရဲ SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Wml 000103/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
66 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် မုန်လာဥဖြူ SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Rd 000100/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
67 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွှေဖရုံ SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Pmk 000099/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
68 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ​သခွားမွှေး SB- Sd/Ip/St Mml 000097/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
69 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ဆလပ် SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Ltc 000095/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
70 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ခဝဲ SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Lf  000096/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
71 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် မုန်လာဥနီ SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cart 000086/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
72 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ပန်းမုံလာ SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cuf 000087/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
73 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ကန်စွန်း SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Wcra 000093/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
74 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သခွား SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cu 000091/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
75 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ကြက်ဟင်းခါး SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Bitg 000083/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
76 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘူး SB-Pd/Sd/Ip/St Botg 000084/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
77 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ကိုက်လန် SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Kale 000094/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
78 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ဇွန်းပုံမုံညှင်း SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Must 000088/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
79 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ငရုတ် SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Hp 000092/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
80 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် နံနံ SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Cord 000090/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
81 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် မုန်ညှင်း SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Must 000089/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
82 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ပန်းမုံလာစိမ်း SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Brol 000085/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
83 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သင်္ဘော SB-Sd/Ip/St Ppy 000148/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
84 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ခရမ်း SB-Sd/Ip/St Bj 000149/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
85 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ကြက်သွန်နီ SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St Oni 000150/2017 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
86 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Ip/St-000210/2018 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
87 အိစ်ဝက်စိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Ip/St-000229/2018 ၀၉-၉၇၇၁၂၁၉၆၆၊၀၉-၄၂၉၁၃၃၂၈၈
88 FMK Business Support Co.,Ltd. Ornamentals SB-IP Onmt 000001/2017 ၀၉-၇၉၈၄၈၅၇၈၆
  FMK Business Support Co.,Ltd. ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု (အလှစိုက်ပန်းပင်များ) SB-Hc:Ip-000297/2019 ၀၉-၇၉၈၄၈၅၇၈၆
89 ဂျီအေစီမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Pd/Ep/St-000228/2018 ၀၉-၅၀၆၂၂၈၃
90 ဂေး​လမိုမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000267/2019 ၀၉-၂၆၀၂၄၉၅၁၇
91 ကဉ္စနကျွန်းသာကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB-Pd/Sd/St/ Rc 000016/2017 ၀၉-၅၀၅၆၇၆
92 ရွှေမျိုးစေ့နှင့် စိမ်းသောမြေကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Ip-000220/2018 ၀၉-၇၉၇၆၄၈၄၃၁
93 ရွှေမျိုးစေ့နှင့် စိမ်းသောမြေကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Ip-000221/2018 ၀၉-၇၉၇၆၄၈၄၃၁
94 ဂိုးလ်ဒန်းစမ်းလန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- Fc:Pd/Ep/St- 000191/2018 ၀၉-၉၅၅၁၁၁၅၅၅
95 ဂွတ်ဒ်ဘရားသားကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB-Pd/Sd/Ip/ Ep/St Rc 000013/2017 ၀၉-၅၀၁၇၄၀၈
  (ဂရိတ်မာစတာ) ဝါမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်း စက်မှုသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/Sd/St-000296/2019 ၀၉-၄၀၄၅၃၀၀၁၁
96 ဂရိတ်ဝေါကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- PdRc000178/2018 ၀၉-၂၁၁၁၁၃၆
97 ဂရင်းဖန်းဒတ်ပလော့မန့်ကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB-Ip/ Cn 000026/2017 ၀၉-၇၉၃၇၇၇၈၈၈
98 ဂရင်းဂရို့ဂျန်နရေးရှင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB-Pd/Sd/Ip/Ep/St/ Rc000024/2017 ၀၉-၉၇၆၀၁၄၀၃၃
99 ဂရင်းမောင်တိန်စရင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- Hc: Pd/Sd - 000193/2018 ၀၉-၄၅၁၇၈၅၇၅
100 အစိမ်းရောင်သမ်းသောစစ်ကိုင်းမြေကုမ္ပဏီလီမိတက် ကုလားပဲ SB- PdCk000175/2018 ၀၉-၂၁၃၃၀၂၄
101 ဟက်ပီးလီမိတက် စပါး SB-PdRc 000070/2017 ၀၉-၇၈၆၂၅၈၅၁၇
102 ဟဲဟိုးအာလူးကုမ္ပဏီလီမိတက် အာလူး SB-Sd/Ip/St Po 000134/2017 ၀၉-၅၂၂၈၁၉၇
103 ဟိန်းဟိန်းစပါးမျိုးသန့် စပါး SB-Pd/St Rc 000054/2017 ၀၉-၅၃၁၀၈၆၂
104 ဟိန်းထက်စံထရိတ်ဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB-IpCn 000012/2017 ၀၉-၅၁၄၈၂၀၀
105 ဟွန်ဒါမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် စက်မှုသီးနှံအုပ်စု SB-Ic:Pd-000190/2018 ၀၉-၂၁၁၁၁၃၆
106 ထူးကျော်စပါးမျိုးသန့်ဖြန့်ဖြူးရေး စပါး SB-PdRc 000111/2017 ၀၉-၇၉၈၀၃၀၆၁၁
107 အင်မိုတယ်လန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် အလှစိုက်ပန်းပင်များ SB- Ip Omnt 000172/2018 ၀၉-၅၀၀၄၁၄၃
108 အင်မိုတယ်လန်းထရိတ်ဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ​မြေယာအလှဆင်ပင်များ SB- IpLasc 000168/2018 ၀၉-၅၀၀၄၁၄၃
109 အင်တာနေရှင်နယ်အက်ဂရိုကုမ္ပဏီလီမိတက် မုန်လာဥဖြူ SB-Sd/Ip/Ep/St Rd 000017/2017 ၀၉-၆၆၄၉၇၈
110 အင်တာနေရှင်နယ်အက်ဂရိုကုမ္ပဏီလီမိတက် ရုံးပတီ SB- Sd/Ip/Ep/St Oka 000018/2017 ၀၉-၆၆၄၉၇၈
111 အင်တာနေရှင်နယ်အက်ဂရိုကုမ္ပဏီလီမိတက် ဂေါ်ဖီထုပ် SB-Sd/Ip/Ep/StCab 000019/2017 ၀၉-၆၆၄၉၇၈
112 အင်တာနေရှင်နယ်အက်ဂရိုကုမ္ပဏီလီမိတက် ခရမ်းချဉ် SB-Sd/Ip/Ep/St To 000020/2017 ၀၉-၆၆၄၉၇၈
113 အင်တာနေရှင်နယ်အက်ဂရိုကုမ္ပဏီလီမိတက် ငရုတ် SB-Sd/Ip/Ep/StHp 000021/2017 ၀၉-၆၆၄၉၇၈
114 အင်တာနေရှင်နယ်အက်ဂရိုကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB-Sd/Ip/Ep/StCn 000022/2017 ၀၉-၆၆၄၉၇၈
115 အင်တာနေရှင်နယ်အက်ဂရိုကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Sd/Ip/Ep/St-000206/2018 ၀၉-၆၆၄၉၇၈
116 ဂျက်စိကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Sd/Ip-000227/2018 ၀၉-၅၁၉၅၂၈၉
117 ကချင်စတားကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Pd/Sd/Ip-000192/2018 ၀၉-၄၅၁၇၈၂၅၇၅
118 ကန်တော်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/Sd/St-0002386/2019 ၀၉-၇၈၁၁၂၀၅၂၀
119 ကောင်းသန့်မျိုးစေ့ကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB-Pd/Sd/St Rc 000073/2017 ၀၉-၃၆၃၃၄၄၃၀
120 ကောင်းခန့်ချိုကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB-Pd/Sd/St Rc 000110/2017 ၀၉-၅၃၇၄၂၆၀
121 ကေသီမြဝတီကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Sd/Ip/St- 000248/2018 ၀၉-၇၉၁၃၂၂၀၈၈
122 ကေတုမတီတောင်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ စပါး SB-PdRc 000116/2017 ၀၉-၂၅၄၆၂၄၂၇၃
123 ခရမ်း၊ သုံးခွတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/Sd/St-000275/2019 ၀၉-၈၆၄၆၁၈၃
124 ခေတ္တရာဟင်္သာ စပါး SB-Pd/St Rc000067/2017 ၀၉-၅၃၆၈၃၆၃
125 ခရမ်းပြာမြေယာရှုခင်းအဖွဲ့ အလှစိုက်ပန်းပင်များ SB- Sd/Ip Lasc  000169/2018 ၀၉-၅၀၉၈၄၈၈
126 နုံးယူစိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Pd/Sd/Ip/Ep-000225/2018 ၀၁-၆၆၆၁၁၀
127 ကိုပြုံးချိုကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- Hc: Ip - 000200/2018 ၀၉-၉၅၀၃၇၅၂၈
128 ကရိပါထရိတ်ဒါးကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- Hc: Ip/St - 000207/2018 ၀၉-၃၁၂၇၃၈၇၁
129 ကျိုက်လတ်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- Fc: Pd/Sd/St - 000216/2018 ၀၉-၇၆၇၇၆၇၀၀၀
130 ကျော်စပါးမျိုးသန့် စပါး SB-Pd/St Rc000055/2017 ၀၉-၇၈၁၂၃၂၀၅၀
131 လယ်တော်ကြီးမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းစု စပါး SB-Pd/Sd/St Rc 000068/2017 ၀၉-၉၅၅၃၁၁၄၀၂
132 လက်ပံတန်းမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်သမဝါယမအသင်းလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- Fc:Pd/St- 000245/2018 ၀၉-၄၂၁၁၃၃၇၀၄
133 လင်းရောင်ခြည်အရည်သွေးကောင်းမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေး စပါး SB-Pd/St Rc 000059/2017 ၀၉-၂၀၃၃၅၇၉
134 လူ့ငယ်အားမာန်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သမဝါယမအသင်း စပါး SB-Pd/Sd/St Rc 000069/2017 ၀၉-၉၇၄၀၇၃၆၅၅
  လက်ကီးဂရိတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Ip-000300/2019 ၀၉-၄၂၀၁၈၈၄၀
135 လွင်အမ်စွမ်းအင်ဒပ်စ်တီရယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရော်ဘာ SB-PdRb 000047/2017 ၀၉-၇၉၅၂၇၃၄၈၀၊၀၉-၅၁၈၁၆၈၈၊၀၉-၇၈၅၁၈၁၆၈၈
136 ပညာရှိအမြင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ငရုတ် SB-IpHp  000127/2017 ၀၉-၇၆၉၃၅၂၇၄၂
137 ပညာရှိအမြင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB- IpCn  000152/2017 ၀၉-၇၆၉၃၅၂၇၄၂
138 မာန်မျိုးထုတ်လုပ်ရေး စပါး SB-Pd/SdRc 000052/2017 ၀၉-၂၀၅၅၈၄၄
139 အမ်အေဝိုင်အယ်ပီစိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- Pd/Sd/St  Rc 000160/2018 ၀၉-၉၇၆၀၁၄၀၃၃
140 မဒီဟတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- Fc:Ip- 000196/2018 ၀၉-၅၀၁၄၄၃၈
141 Miyoshi Myanmar Horticulture Co.,Ltd ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Sd/Ip-000239/2018 ၀၉-၅၅၀၁၂၈၂
142 မိုးမြင့်စံမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် သမဝါယမအသင်းလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000252/2018 ၀၉-၅၃၆၈၄၉၆
143 မုန်းသီတာမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေး စပါး SB-Pd/St Rc 000128/2017 ၀၉-၂၅၆၁၄၇၈၀၅
144 မုတ်သုန်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစု လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- Fc: Pd/Sd/St - 000219/2018 ၀၉-၄၄၈၀၅၀၇၄၃
145 မုဒုံမောင်မောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB-Pd/St   Rc 000108/2017 ၀၉-၅၀၂၁၂၆၂
146 မြမြင့်မိုရ်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- Fc:Pd/Sd/St- 000182/2018 ၀၉-၂၀၅၈၇၄၅
147 မြန်မာအဂရီဖု့ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Sd/Ip/St-000282/2019 ၀၉-၇၇၂၇၀၈၈၁၉
၀၉-၇၇၀၇၀၈၈၂၀
၀၉-၂၅၇၁၀၀၀၄၉
148 မြန်မာအဂရီဘစ္စနက်ပတ်ဘလစ်ကော်ပိုရေးရှင်း
(အမ်အေပီစီအို) လီမိတက်
စပါး SB- PdRc 000162/2018 ၀၉-၅၁၁၄၁၁၄
149 မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- IpRc 000043/2017 ၀၉-၅၀၀၂၁၅၂
150 မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB- IpRc 000043/2018 ၀၉-၅၀၀၂၁၅၂
151 မြန်မာ့သြဘာလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Ip-000281/2019 ၀၁-၆၆၃၅၃၆
152 မြန်မာဒီအိုအာကုမ္ပဏီလီမိတက် စက်မှုသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2019 ၀၉-၄၀၂၅၇၇၆၀၈
153 မြန်မာဖူဟောင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2020 ၀၁-၉၁၅၃၃၅၂
  Myanmar International Business Alliance Co.,Ltd ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Ic:Ip/Ep-000311/2019 ၀၁-၂၃၃၂၃၆၀, ၀၉-၄၂၄၄၈၉၂၂၄
154 မြန်မာဂျပန်ဆေးရွက်ကြီးကုမ္ပဏီလီမိတက် စက်မှုသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2021 ၀၉-၇၇၅၅၃၄၅၄
155 မြန်မာ့ကောင်းမှန်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2022 ၀၉-၇၇၅၅၃၄၅၄
  မြန်မာကံ့ကော်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု(ကာနေးရှင်းအလှစိုက်ပန်းပင်များ) SB-Hc:Sd/Ip-000291/2019 ၀၉-၂၅၂၃၉၂၇၀၇
156 မြန်မာကောင်းသုခကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB- IpRc 000043/2023 ၀၉-၂၆၁၆၀၁၂၇၀
  မြန်မာမွန်းစတားအဖွဲ့ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Pd/Ip/Ep-000302/2019 ၀၉-၄၂၂၃၈၁၀၄၈
157 မြန်မာနယူးဧရာစိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- IpRc 000043/2024 ၀၉-၉၇၆၀၁၄၀၃၃
158 မြန်မာနယူးဧရာကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- IpRc 000043/2025 ၀၉-၉၇၆၀၁၄၀၃၃
159 မြန်မာရွှေဧရာကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2026 ၀၉-၇၀၄၂၇၇၈၈၀
160 မြန်မာရွှေပါဝါအက်ဂရီတက်ချ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB- IpRc 000043/2027 ၀၉-၅၀၁၇၃၄
  မြန်မာရွှေသစ်သီးကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB-Hc:Pd/Sd/Ip/Ep/St-000309/2019 ၀၉-၄၄၆၂၀၂၀၁၄
  မြန်မာစီစယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် စက်မှုသီးနှံအုပ်စု SB-Ic:Pd/Ip-000310/2019 ၀၂-၄၀၇၂၉၅၃, ၀၂-၄၀၇၆၀၅၉
161 မြန်မာတိုးတက်အောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Sd/Ip/Ep/St-000283/2019 ၀၉-၅၂၁၄၅၂၁
162 မြန်မာရာအေးကုမ္ပဏီလီမိတက် သခွားမွှေးမိဘမျိုးလိုင်း SB- IpRc 000043/2028 ၀၉-၄၂၀၀၁၈၀၀၃
163 မြန်မာရာအေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2029 ၀၉-၄၂၀၀၁၈၀၀၃
164 မြန်မာရာအေးကုမ္ပဏီလီမိတက် ကြက်ဟင်းခါးမိဘမျိုးလိုင်း SB- IpRc 000043/2030 ၀၉-၄၂၀၀၁၈၀၀၃
165 မြင့်မြတ်ကိုကုမ္ပဏီလီမိတက် ပန်းမာန် SB- IpRc 000043/2031 ၀၉-၄၂၅၀၂၈၃၄၅
166 မြင့်ဧရာမျိုးစေ့ဖြန့်ဖြူးရေး စပါး SB- IpRc 000043/2032 ၀၉-၄၄၄၀၂၁၅၇၀
167 နမ္မဒါမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2033 ၀၉-၂၅၆၄၀၀၆၈၅
168 နမ်သရီမျိုးစေ့မြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2034 ၀၉-၉၇၀၁၅၆၇၈၁
169 နေစိုးမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000264/2019 ၀၉-၂၅၀၇၅၄၁၀၁
170 နွယ်မင်းလတ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd-000272/2019 ၀၉-၉၇၂၃၀၆၈၃၀, ၀၉-၂၅၀၂၉၀၆၇၅, ၀၆၇-၃၄၃၃၂၄၆
171 "ငွေစန်းရတနာ"မျိုးသန့်စပါးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2035 ၀၉-၇၂၇၅၆၈၅
172 နီလာဖရိုဇန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2036 ၀၉-၉၆၉၉၈၀၈၁၈
173 နုံးဝူစိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖရဲမိဘမျိုးလိုင်း SB- IpRc 000043/2037 ၀၉-၉၇၁၉၀၄၀၂၂၊ ၀၉-၇၆၆၆၅၇၁၃၅
174 နုံးဝူစိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ငရုတ်မိဘမျိုးလိုင်း SB- IpRc 000043/2038 ၀၉-၉၇၁၉၀၄၀၂၂၊ ၀၉-၇၆၆၆၅၇၁၃၅
175 နုံးဝူစိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ခရမ်းချဉ်မိဘမျိုးလိုင်း SB- IpRc 000043/2039 ၀၉-၉၇၁၉၀၄၀၂၂၊ ၀၉-၇၆၆၆၅၇၁၃၅
176 နုံးဝူစိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သခွားမိဘမျိုးလိုင်း SB- IpRc 000043/2040 ၀၉-၉၇၁၉၀၄၀၂၂၊ ၀၉-၇၆၆၆၅၇၁၃၅
177 နုံးဝူစိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် သခွားမွှေးမိဘမျိုးလိုင်း SB- IpRc 000043/2041 ၀၉-၉၇၁၉၀၄၀၂၂၊ ၀၉-၇၆၆၆၅၇၁၃၅
178 နုံးဝူစိမြန်မာကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2042 ၀၉-၉၇၁၉၀၄၀၂၂၊ ၀၉-၇၆၆၆၅၇၁၃၅
179 ငြိမ်းချမ်းပြည့်စုံကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- IpRc 000043/2043 ၀၉-၅၃၀၀၇၇၄
180 ညီမင်းစိုးမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေး စပါး SB- IpRc 000043/2044 ၀၉-၉၆၆၂၂၆၁၀၆
181 အုတ်တွင်းမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd-000276/2019 ၀၉-၇၈၄၂၇၉၂၇, ၀၉-၅၃၄၆၁၈၅
182 အုတ်ဖိုမြို့နယ်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2045 ၀၉-၇၇၇၉၁၁၆၉၉
183 ဥဿရှေ့ဆောင်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2046 ၀၉-၅၃၀၂၆၂၃
184 ပန်းပွင့်ဖြူမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း ကုလားပဲ SB- IpRc 000043/2047 ၀၉-၇၉၄၃၃၇၅၁၆
185 ပန်းပွင့်ဖြူမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း စပါး SB- IpRc 000043/2048 ၀၉-၇၉၄၃၃၇၅၁၆
186 ပြည့်ဟိန်းသာကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- IpRc 000043/2049 ၀၉-၅၁၁၆၈၀၂
187 Phuu Pwint pure seeds agriculture and General စပါး SB- IpRc 000043/2050 ၀၉-၇၉၄၄၇၃၅၆၆
188 ပန်းသတင်းမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd-000277/2019 ၀၉-၇၇၅၁၅၆၇၁၄
  ပန်းသိင်္ဂီကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု (မြေယာအလှဆင်လုပ်ငန်း) SB-Hc:Pd-000305/2019 ၀၉-၅၀၂၁၂၆၂
189 ပါလကြည်မျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd-000269/2019 ၀၉-၄၂၂၅၄၂၅၀၂
190 ပါဝါ ၃၁ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ပန်းမာန် SB- IpRc 000043/2051 ၀၉-၄၂၁၀၃၂၃၂၆
191 ပွင့်ဦးဧရာပဒေသာမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေး စပါး SB- IpRc 000043/2052 ၀၉-၄၄၄၀၀၇၆၆၄
  Pure Sense Organic Myanmar Co.,Ltd စက်မှုသီးနှံအုပ်စု SB-Ic:Ip-000304/2019 ၀၉-၂၅၄၀၃၈၆၉၅
192 ပြည့်ပြည့်ဝဝကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖရဲမိဘမျိုးလိုင်း SB- IpRc 000043/2053 ၀၉-၉၇၉၆၂၂၄၄၅
193 ပြည့်ပြည့်ဝဝကုမ္ပဏီလီမိတက် သခွားမွှေးမိဘမျိုးလိုင်း SB- IpRc 000043/2054 ၀၉-၉၇၉၆၂၂၄၄၅
194 ပြည့်ပြည့်ဝဝကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2055 ၀၉-၉၇၉၆၂၂၄၄၅
195 ပတ္တမြားငွေဆောင်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ (ဦးကျင်သန်း) လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000270/2019 ၀၉-၇၈၅၅၇၉၈၃၃
196 ပတ္တမြားငွေဆောင်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ (စောဆဲမောင်) လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000261/2019 ၀၉-၇၇၀၈၀၆၂၃၅
197 ပတ္တမြားငွေဆောင်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ (ဦးစောသဂယ်စိုး) လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000267/2019 ၀၉-၇၇၈၁၄၂၈၁၆
198 စံထားမျိုးသန့်မျိုးစေ့ စပါး SB- IpRc 000043/2056 ၀၉-၄၂၃၆၈၇၈၈၈
  Sai Agriculture Investment Co.,Ltd ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု (ပျိုးပင်) SB-Hc:Sd/Pd-000295/2019 ၀၁-၅၈၁၉၃၃
199 ဆန်းသစ်ဦးအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဂေါ်ဖီထုပ် SB- IpRc 000043/2057 ၀၉-၅၁၉၀၆၀၆
200 ဆန်းသစ်ဦးအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် တရုတ်မုန်ညှင်း SB- IpRc 000043/2058 ၀၉-၅၁၉၀၆၀၆
201 ဆန်းသစ်ဦးအင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ကြက်သွန်နီ SB- IpRc 000043/2059 ၀၉-၅၁၉၀၆၀၆
202 စောပီတာမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000262/2019 ၀၉-၄၅၁၂၃၇၈၈၉
203 စောဝတ်မှုံစပါးမျိုး စပါး SB- IpRc 000043/2060 ၀၉-၃၃၃၂၅၉၃၄
204 မျိုးစေ့ဘုရင် (U Myo Win Kyaw) လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2061 ၀၉-၄၃၁၄၂၀၈၈
205 မျိုးစေ့ကမ္ဘာကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- IpRc 000043/2062 ၀၉-၂၅၄၁၄၈၅၇၅
206 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ခရမ်း SB- IpRc 000043/2063 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
207 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB- IpRc 000043/2064 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
208 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကြက်ဟင်းခါး SB- IpRc 000043/2065 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
209 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် သခွားမွှေး SB- IpRc 000043/2066 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
210 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် မုန်လာဥနီ SB- IpRc 000043/2067 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
211 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် သခွား SB- IpRc 000043/2068 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
212 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ခဝဲ SB- IpRc 000043/2069 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
213 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ရုံးပတီ SB- IpRc 000043/2070 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
214 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖရဲ SB- IpRc 000043/2071 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
215 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ရွှေဖရုံ SB- IpRc 000043/2072 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
216 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် မုန်လာဥဖြူ SB- IpRc 000043/2073 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
217 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ဘူး SB- IpRc 000043/2074 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
218 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ခရမ်းချဉ် SB- IpRc 000043/2075 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
219 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် နံနံ SB- IpRc 000043/2076 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
220 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ကန်စွန်း SB- IpRc 000043/2077 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
221 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2078 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
222 မျိုးစေ့စွမ်းအင်လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2079 ၀၉-၉၇၄၆၈၈၈၅၂
223 စိမ်းလဲ့ဦးကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2080 ၀၉-၅၁၀၉၇၉
224 စိမ်းလန်းမြေမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000266/2019 ၀၉-၇၇၂၁၆၉၆၅၅
225 စိမ်းလန်းဝေမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2081 ၀၉-၂၅၆၂၀၆၃၆၀
226 ဆဲလ်ဗန်းတိုက်ဂါးကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB- IpRc 000043/2082 ၀၉-၅၂၈၀၆၉၃
227 ဆဲလ်ဗန်းတိုက်ဂါးကုမ္ပဏီလီမိတက် ခြံစိုက်သီးနှံ SB- IpRc 000043/2083 ၀၉-၅၂၈၀၆၉၃
228 ရှမ်းမောမြေကုမ္ပဏီလီမိတက် ပန်းမာန် SB- IpRc 000043/2084 ၀၉-၅၅၀၁၃၆၃
229 ရွှေခေတ်အားမာန်မျိုးသန့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့ လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/Sd/St-000274/2019 ၀၉-၄၂၁၆၄၁၁၁၈
230 ရွှေရောင်လွင်ပြင်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်း လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2085 ၀၉-၇၉၇၇၈၂၆၂၁
231 ရွှေရောင်ဝင်းမျိုးစေ့ထုတ်သမဝါယမအသင်း လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd-000289/2019 ၀၉-၇၉၇၃၉၇၁၄
232 ရွှေကွင်းအောင်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်း လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2086 ၀၉-၅၂၀၀၇၂၅
  ရွှေလယ်တောစပါးမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000294/2019 ၀၉-၆၉၉၀၀၀၉၁၅
233 ရွှေမန်းမျိုးစပါး စပါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းဝယ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/Sd-000287/2019 ၀၉-၄၃၀၃၆၉၈၈
234 ရွှေနံ့သာမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd-000290/2019 ၀၉-၇၉၈၅၄၃၁၅၅
235 ​ရွှေပိုးကောင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2087 ၀၉-၄၃၀၂၄၈၉၄
236 ​ရွှေဆယ်ထွန်းသမဝါယမကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- IpRc 000043/2088 ၀၉-၂၅၀၁၁၅၇၁၁
237 ရွှေဝါးပင်စပါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး စပါး SB- IpRc 000043/2089 ၀၉-၄၄၄၀၁၆၄၀၆
238 ရွှေဝါရောင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- IpRc 000043/2090 ​၀၉-၅၀၄၁၅၄၀
  ရွှေရောင်လွင်ပြင်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်း လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd-000222/2018 ၀၉-၇၉၇၇၈၂၆၂၁
  ရွှေရောင်ဝင်းမျိုးစေ့ထုတ်သမဝါယမအသင်း လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd-000289/2019 ၀၉-၇၉၇၃၂၉၇၁၄
239 ရွှေသစ်ဦးကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2091 ၀၉-၇၉၆၄၁၀၀၁၀
240 ရွှေသစ်ဦးကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2092 ၀၉-၇၉၆၄၁၀၀၁၀
241 ဆေးလ်ဗားဒပ်ဖ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB- IpRc 000043/2093 ၀၉-၅၁၉၁၇၆၁
242 Sport Traf Solution Co.,Ltd လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2094 ၀၉-၄၅၀၀၆၀၈၉၃
243 ​နေနှင့်လကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2095 ၀၉-၇၈၂၅၁၈၃၆၉
244 တောင်ပေါ်သားရီရှင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ​အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB- IpRc 000043/2096 ၀၁-၆၈၃၃၂၇
  တောင်စွန်းမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000293/2019 ၀၉-၇၇၁၅၂၁၀၈၂
245 သူဌေးသမီးစပါးမျိုးသန့် စပါး SB- IpRc 000043/2097 ၀၉-၂၅၀၇၇၀၇၇
246 သာဆန်းမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000263/2019 ၀၉-၇၇၁၈၀၉၄၂၆
247 The Florist By Yun Co.,Ltd ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2098 ၀၉-၇၇၅၃၃၃၃၅၇
248 သီးကုန်းပဲတီစိမ်းမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2099 ၀၉-၄၄၀၃၉၅၁၈၄
249 သိန်းစိုးစပါးမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd-000260/2019 ၀၉-၇၉၄၄၉၉၆၁၅
250 သီရိသုခရွှေနန်းတော်ကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- IpRc 000043/2100 ၀၉-၂၀၃၉၇၄၆
251 သုံးရာသီရွှေမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2101 ၀၉-၄၀၀၄၃၃၄၅၀
252 တည်ရတနာမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2102 ၀၉-၆၉၁၅၁၆၆၃၁
253 တိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ မကွေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2103 ၀၉-၂၅၉၁၉၅၂၀၁
254 တိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ မကွေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2104 ၀၉-၂၅၉၁၉၅၂၀၁
255 တိုးတက်အောင်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်း လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2105 ၀၉-၄၄၄၀၂၄၁၁
256 တော့ဖလော်ရာကုမ္ပဏီလီမိတက် အလှစိုက်ပန်းပင်များ SB- IpRc 000043/2106 ၀၉-၅၂၃၂၄၆၈
257 အပူပိုင်းဇီဝနည်းပညာလီမိတက် ရုံးပတီ SB- IpRc 000043/2107 ၀၉-၂၅၄၄၄၁၃၃၁
258 အပူပိုင်းဇီဝနည်းပညာလီမိတက် ဘူး SB- IpRc 000043/2108 ၀၉-၂၅၄၄၄၁၃၃၁
259 အပူပိုင်းဇီဝနည်းပညာလီမိတက် မတ်ပဲ SB- IpRc 000043/2109 ၀၉-၂၅၄၄၄၁၃၃၁
260 အပူပိုင်းဇီဝနည်းပညာလီမိတက် ပဲတီစိမ်း SB- IpRc 000043/2110 ၀၉-၂၅၄၄၄၁၃၃၁
261 အပူပိုင်းဇီဝနည်းပညာလီမိတက် နှမ်းဖြူ SB- IpRc 000043/2111 ၀၉-၂၅၄၄၄၁၃၃၁
262 အပူပိုင်းဇီဝနည်းပညာလီမိတက် နေကြာ SB- IpRc 000043/2112 ၀၉-၂၅၄၄၄၁၃၃၁
263 အပူပိုင်းဇီဝနည်းပညာလီမိတက် ချည်မျှင်ရှည်ဝါ SB- IpRc 000043/2113 ၀၉-၂၅၄၄၄၁၃၃၁
264 ထွန်းလင်းတောက်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အထွေထွေလုပ်ငန်း လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2114 ၀၉-၄၀၁၈၉၂၈၁၈
265 ဦးအေးကျော် (မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူ) စပါး SB- IpRc 000043/2115 ၀၉-၄၂၂၄၇၀၃၈၂
266 ဦးလှတိုး (မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူ) စပါး SB- IpRc 000043/2116 ၀၉-၂၅၄၉၁၀၂၃၈
267 ဦးမောင်သင်း (မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူ) စပါး SB- IpRc 000043/2117 ၀၉-၂၁၇၃၈၃၈
268 ဦးမြင့်ရွှေ (မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူ) စပါး SB- IpRc 000043/2118 ၀၉-၂၆၄၄၄၀၆၉၀
269 ဦးဝင်းဌေး (မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူ) စပါး SB- IpRc 000043/2119 ၀၉-၉၁၀၂၅၃၁၁
270 ယူနက်အင်တာနေရှင်နယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- IpRc 000043/2120 ၀၉-၅၁၈၅၇၉၆
271 ယူနီခရော့ကုမ္ပဏီလီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Ip/St-000288/2019 ၀၉-၉၆၂၀၅၁၅၇၈
272 ဗစ်ဂါဆိဒ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် သင်္ဘောမိဘမျိုးလိုင်း SB- IpRc 000043/2121 ၀၉-၄၂၅၃၂၇၄၄၈
273 ဗစ်ဂါဆိဒ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2122 ၀၉-၄၂၅၃၂၇၄၄၈
274 ဝေယံစပါးမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000271/2019 ၀၉-၅၂၀၈၁၄
275 ဝမ်းဇင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် အစေ့ထုတ်ပြောင်း SB- IpRc 000043/2123 ၀၉-၂၅၄၁၀၂၅၈၈
276 ရေကျောက်ခဲကုမ္ပဏီလီမိတက် စပါး SB- IpRc 000043/2124 ၀၉-၇၆၆၆၆၇၇၆၄
277 ဝင်းပနေခြည်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အထွေထွေလုပ်ငန်း ဂျင်း SB- IpRc 000043/2125 ၀၉-၂၆၅၁၅၀၃၁၄
278 ဝင်းပနေခြည်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အထွေထွေလုပ်ငန်း လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2126 ၀၉-၂၆၅၁၅၀၃၁၄
279 ဝင်းသီတာမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2127 ၀၉-၂၀၃၂၆၂၁
280 Xing Yong Trading Co.,Ltd ပန်းမာန် SB- IpRc 000043/2128 ၀၉-၉၅၃၁၄၁၂၁၄
281 ရတနာထွန်းမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000268/2019 ၀၉-၄၂၈၅၆၈၄၉၈
282 ရတနာမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးအသင်း လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2129 ၀၉-၇၉၇၃၄၃၂၂၁
283 ရန်ကင်းအောင်စပါးမျိုးသန့်ထုတ်လုပ်ရေး စပါး SB- IpRc 000043/2130 ၀၉-၉၁၀၂၅၆၀၆
284 ယောအားမာန်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေး လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2131 ၀၉-၂၅၈၀၅၀၁၈၈
285 ရိုးမရေဆင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2132 ၀၉-၂၀၃၁၉၀၀
286 Yong Mao Co.,Ltd စပါး SB- IpRc 000043/2133 ၀၉-၄၂၁၀၄၆၁၇၉
  ဇမ္ဗူထွန်းမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်း လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB-Fc:Pd/St-000308/2019 ၀၉-၄၀၀၄၆၃၇၄၈
287 ဇာအမ်ဇာကုမ္ပဏီမိတက် လယ်ယာသီးနှံအုပ်စု SB- IpRc 000043/2134 ၀၉-၅၁၂၆၁၉၉