ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Online Application » Digitized Application Form » ပြည်တွင်းသို့ မျိုးစေ့တင် သွင်းရန်အတွက် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ - ၁၁)

ပြည်တွင်းသို့ မျိုးစေ့တင် သွင်းရန်အတွက် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ - ၁၁)

 
1 Start 2 အဆင့် ၁ 3 အဆင့် ၂ 4 အဆင့် ၃ 5 အဆင့် ၄ 6 အဆင့် ၅ 7 အဆင့် ၆ 8 အဆင့် ၇ 9 Complete