ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Online Application » Digitized Application Form » ပြည်တွင်းသို့ မျိုးစေ့တင် သွင်းရန်အတွက် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ - ၁၁)

ပြည်တွင်းသို့ မျိုးစေ့တင် သွင်းရန်အတွက် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ - ၁၁)

၁။ လျှောက်ထားသူ
၂။ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းလိုသည့် မျိုးစေ့
၅။ တင်သွင်းမည့်
၆။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရသည့် အချက်အလက်များ-