ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Online Application » Digitized Application Form » မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင် (ပုံစံ - ၈)

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင် (ပုံစံ - ၈)

၁။ လျှောက်ထားသူ
၅။ ထုတ်လုပ်မည့် (သို့မဟုတ်) တင်သွင်း/ တင်ပို့မည့် သီးနှံမျိုးစေ့အဆင့်(မိဘမျိုးစေ့/ဆင့်ပွားမျိုးစေ့/ မျိုးသန့်မျိုးပွားမျိုးစေ့/ စီးပွားဖြစ်မျိုးသန့်မျိုးစေ့/ အခြား)
၇။ စိုက်ပျိုးမည့်/ ဖြန့်ဖြူးမည့်
၁၀။ ပူးတွဲတင်ပြသည့်အထောက်အထားများ
(စ) မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ၏ ဝန်ခံကတိ