ဘာသာစကား

 • Myanmar
 • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Procedures » မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဥ်

မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဥ်

အပင်မျိုးသစ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (ပုံစံ - ၃)

စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခွင့်လျှောက်လွှာနှင့်အတူပူးတွဲတင်ပြရမည့်အချက်များ

 • နိုင်ငံသား / နိုင်ငံခြားသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား (မိတ္တူ)
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်/ပုံစံ ၆/၂၆
 • အပင်မျိုးသစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကြီးထွားမှုအလိုက် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ
 • အပင်မျိုးသစ်၏အရည်အသွေးနှင့်အရည်အချင်းလက္ခဏာများ
 • ဗီဇပြုပြင်ထားသောသီးနှံဟုတ်/မဟုတ်/ထောက်ခံချက်
 • မျိုးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံစာများ

 

ပုံစံ (၃) နှင့်အတူပူးတွဲတင်ပြရမည့်အချက်များ

 • အပင်မျိုးသစ်မျိုးစေ့နမူနာ (မိဘမျိုးလိုင်းများနှင့် နှစ်ရှည်သီးနှံများ အတွက်မလိုပါ)
 • မိဘမျိုးလိုင်းများ၊ နှစ်ရှည်သီးနှံများနှင့် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသော သီးနှံများအတွက် မျိုးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မှတ်တမ်းများ
 • အပင်မျိုးသစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ
 • အပင်မျိုးသစ်၏အရည်အသွေးနှင့် အရည်အချင်းလက္ခဏာများ
 • ဗီဇပြုပြင်ထားသောသီးနှံဟုတ်/မဟုတ်
 • မျိုးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံစာ

 

(မှတ်ချက် - TSC မှသတ်မှတ်ထားသော Report Format ဖြင့်တင်ပြရန်)