ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Online Application » Digitized Application Form » ပြည်ပသို့မျိုးစေ့တင်ပို့ရန် အတွက် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ - ၁၂)

ပြည်ပသို့မျိုးစေ့တင်ပို့ရန် အတွက် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ - ၁၂)

၁။ လျှောက်ထားသူ
၂။ ပြည်ပသို့ တင်ပို့လိုသည့် မျိုးစေ့
၅။ တင်ပို့မည့်
၆။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အချက်အလက်များ-