ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Online Application » Digitized Application Form » မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ရရှိရန်ရည်ရွယ်၍ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခွင့် (ပုံစံ - ၂(က))

မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ရရှိရန်ရည်ရွယ်၍ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခွင့် (ပုံစံ - ၂(က))

၁။ လျှောက်ထားသူ
၂။ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုသော အပင်မျိုးသစ်၏ အရည်အသွေးနှင့် အရည်အချင်း လက္ခဏာများ
(ဇ) စိုက်ပျိုးရန်သင့်တော်သော