ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Online Application » Digitized Application Form » မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့် (ပုံစံ - ၁၀)

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့် (ပုံစံ - ၁၀)

၁။ လျှောက်ထားသူ
၂။ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသောမျိုးစေ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
၄။ ပူးတွဲတင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ