ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Online Application » Digitized Application Form » အပင်မျိုးသစ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (ပုံစံ - ၃)

အပင်မျိုးသစ်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (ပုံစံ - ၃)

၁။ လျှောက်ထားသူ
၂။ လျှောက်ထားသည့်အပင်မျိုးသစ်
၃။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အချက်အလက်များ -