ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Online Application » Digitized Application Form » စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

လျှောက်ထားသူ
၂။ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုသောအပင်မျိုးသစ်၏အရည်အသွေးနှင့်အရည်အချင်းလက္ခဏာများ
၄။ အဆိုပြုစမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုသောနေရာဒေသ

စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရမည့် ဦးစားပေးသီးနှံ (၁၇) မျိုးမှာ -
(က) နှံစားသီးနှံ
       (၁) စပါး
       (၂) ပြောင်း
(ခ) ပဲမျိုးစုံ
       (၁) ပဲတီစိမ်း
       (၂) မတ်ပဲ
       (၃) ကုလားပဲ
       (၄) ပဲစဉ်းငုံ
(ဂ) အမြစ်
       (၁) အာလူး
(ဃ) ဆီထွက်
       (၁) မြေပဲ
       (၂) နှမ်း
       (၃) နေကြာ
(င)  ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံ
      (၁) ငရုတ်
      (၂) ခရမ်းချဉ်
      (၃) ပန်းမုံလာ
      (၄) ဂေါ်ဖီထုပ်
      (၅)  ဖရဲ
      (၆)  သခွားမွှေး
(စ)  နှစ်ရှည်
      (၁)   ဝါ
      (၂) ရော်ဘာ