ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Online Application » Digitized Application Form » စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပြည်တွင်းသို့အပင်မျိုးသစ်တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ - ၁)

စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန်အတွက် ပြည်တွင်းသို့အပင်မျိုးသစ်တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် (ပုံစံ - ၁)

၁။ လျှောက်ထားသူ
၂။ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းလိုသည့် အပင်မျိုးသစ်
၃။ တင်သွင်းမည့်
၄။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် အချက်အလက်များ -