ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Content » အစီရင်ခံစာပုံစံ

အစီရင်ခံစာပုံစံ

နေရာဒေသ (၃) ခု၌ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုး၍ အဖြေရရှိပြီးသော (F1 or OP) သီးနှံများအတွက် မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့ တင်ပြရမည့်စာအုပ်ပုံစံ

စဉ် အကြောင်းအရာ မှတ်ချက်
၁။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံး  
၂။ နိဒါန်း  
၃။ ရည်ရွယ်ချက်  
၄။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်၏ Non - GMO  Certificate စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တရားဝင်စစ်ဆေး ထားသောလက်မှတ်
၅။ မိဘမျိုးလိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက် ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ်ဖြင့်
၆။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့် ပြုကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းစာ/ သဘောတူညီချက် ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ်ဖြင့်
၇။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမျိုးစေ့ကြောင့်ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါကကုမ္ပဏီမှအပြည့်အဝတာဝန်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ  
၈။

စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသည့်သီးနှံများအတွက် အစီရင်ခံစာ
- စမ်းသပ်မျိုးများဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့် ဆောင်ရွက် ချက်အကျဉ်းချုပ်
- စမ်းသပ်ချက်
- တွေ့ရှိချက်များ

- မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူမည့်မျိုး၏ Character အပြည့်အစုံထည့်ရန်(သီးနှံအလိုက် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ)
- စမ်းသပ်ဒေသအသီးသီးတွင် တွေ့ရှိချက်
- စိုက်ပျိုးပြုစုမှုမှတ်တမ်း

 
၉။ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ (သက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မျိုးများ၏ အမည် နှင့်ပူးတွဲဖော်ပြရန်)  
၁၀။ ဖြန့်ဖြူးမည့် မျိုးစေ့အိတ်ခွံ (ရှေ့ခြမ်း/ နောက်ခြမ်း) ပုံစံ အိတ်ခွံတွင် မြန်မာစာ အညွှန်း ပါရမည်
၁၁။ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်  
၁၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ  

မိဘမျိုးလိုင်း မျိုးသစ်များအတွက် TSC/NSC သို့ တင်ပြရမည့်စာအုပ်ပုံစံ

စဉ် အကြောင်းအရာ မှတ်ချက်
၁။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံး  
၂။ နိဒါန်း  
၃။ ရည်ရွယ်ချက်  
၄။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်၏ Non - GMO  Certificate စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တရားဝင် စစ်ဆေးထားသောလက်မှတ်
၅။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့် ပြုကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းစာ/ သဘောတူညီချက်    ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ်ဖြင့်
၆။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမျိုးစေ့ကြောင့်ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါကကုမ္ပဏီမှအပြည့်အဝတာဝန်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ  
၇။ မိဘမျိုးလိုင်းများနှင် မိဘမျိုးလိုင်းများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက်  ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ
၈။ မိဘမျိုးလိုင်းများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအား နမူနာပုံစံအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရန်  
၉။ မိဘမျိုးလိုင်းးများ၏ (Growth Stage ) အလိုက် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ  
၁၀။ တင်ပို့မည့် Package (ရှေ့ခြမ်း/ နောက်ခြမ်း) ပုံစံ  
၁၁။ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်  
၁၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ  

Document ဖြင့် တင်ပြမည့် သီးနှံမျိုးသစ်များအတွက် TSC/NSC သို့ တင်ပြရမည့်စာအုပ်ပုံစံ

စဉ် အကြောင်းအရာ မှတ်ချက်
၁။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံး  
၂။ နိဒါန်း  
၃။ ရည်ရွယ်ချက်  
၄။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံ တစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက အပြည်အဝတာဝန်ယူမည့် ဝန်ခံကတိ ပြုချက်  
၅။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်၏ Non - GMO Certificate  
၆။ မိဘမျိုးလိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက်  
၇။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့် ပြုကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းစာ/ သဘောတူညီချက် ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ်ဖြင့်
၈။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်၏ (Growth Stage) အလိုက် ဝိသေသ လက္ခဏာများ နှင့် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ  
၉။ ပြည်တွင်း (သို့မဟုတ်) ပြည်ပတွင် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးထားသော သီးနှံ၏ Data အချက်အလက်အပြည့်အစုံဖြင့်  
၁၀။ ဖြန့်ဖြူးမည့် အိတ်ခွံ (ရှေ့ခြမ်း/ နောက်ခြမ်း) ပုံစံ အိတ်ခွံတွင် မြန်မာစာ အညွှန်းပါရမည်
၁၁။ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်  
၁၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ