ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Content » အစီရင်ခံစာပုံစံ

အစီရင်ခံစာပုံစံ

Download Here

နေရာဒေသ (၃) ခု၌ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုး၍ အဖြေရရှိပြီးသော (F1 or OP) သီးနှံများအတွက် TSC/NSC သို့ တင်ပြရမည့်စာအုပ်ပုံစံ

စဉ် အကြောင်းအရာ မှတ်ချက်
၁။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံး  
၂။ နိဒါန်း  
၃။ ရည်ရွယ်ချက်  
၄။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်၏ Non - GMO  Certificate စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တရားဝင်စစ်ဆေး ထားသောလက်မှတ်
၅။ မိဘမျိုးလိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက် ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ်ဖြင့်
၆။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့် ပြုကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းစာ/ သဘောတူညီချက် ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ်ဖြင့်
၇။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမျိုးစေ့ကြောင့်ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါကကုမ္ပဏီမှအပြည့်အဝတာဝန်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ  
၈။

စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသည့်သီးနှံများအတွက် အစီရင်ခံစာ
- စမ်းသပ်မျိုးများဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့် ဆောင်ရွက် ချက်အကျဉ်းချုပ်
- စမ်းသပ်ချက်
- တွေ့ရှိချက်များ

- မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူမည့်မျိုး၏ Character အပြည့်အစုံထည့်ရန်(သီးနှံအလိုက် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ)
- စမ်းသပ်ဒေသအသီးသီးတွင် တွေ့ရှိချက်
- စိုက်ပျိုးပြုစုမှုမှတ်တမ်း

သီးနှံအလိုက် ပါဝင်ရမည့်အချက်များအား Myanmar Seed Portal မှ ကြည့်၍ ဖြည့်စွက်ရန်  
၉။ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ (သက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မျိုးများ၏ အမည် နှင့်ပူးတွဲဖော်ပြရန်)  
၁၀။ ဖြန့်ဖြူးမည့် မျိုးစေ့အိတ်ခွံ (ရှေ့ခြမ်း/ နောက်ခြမ်း) ပုံစံ အိတ်ခွံတွင် မြန်မာစာအညွှန်းပါရမည်
၁၁။ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်  
၁၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ  
၁၃။ တင်သွင်း ၊ တင်ပို့ မှတ်ပုံတင်  

မိဘမျိုးလိုင်း မျိုးသစ်များအတွက် TSC/NSC သို့ တင်ပြရမည့်စာအုပ်ပုံစံ

စဉ် အကြောင်းအရာ မှတ်ချက်
၁။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံး  
၂။ နိဒါန်း  
၃။ ရည်ရွယ်ချက်  
၄။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်၏ Non - GMO  Certificate စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တရားဝင် စစ်ဆေးထားသောလက်မှတ်
၅။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့် ပြုကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းစာ/ သဘောတူညီချက်    ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ်ဖြင့်
၆။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမျိုးစေ့ကြောင့်ပြသနာတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါကကုမ္ပဏီမှအပြည့်အဝတာဝန်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ  
၇။ မိဘမျိုးလိုင်းများနှင် မိဘမျိုးလိုင်းများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက်  ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ
၈။ မိဘမျိုးလိုင်းများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအား နမူနာပုံစံအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရန်  
၉။ မိဘမျိုးလိုင်းးများ၏ (Growth Stage ) အလိုက် ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ  
၁၀။ တင်ပို့မည့် Package (ရှေ့ခြမ်း/ နောက်ခြမ်း) ပုံစံ  
၁၁။ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်  
၁၂။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ  
၁၃။ တင်သွင်း ၊ တင်ပို့ မှတ်ပုံတင်  

Document ဖြင့် တင်ပြမည့် သီးနှံမျိုးသစ်များအတွက် TSC/NSC သို့ တင်ပြရမည့်စာအုပ်ပုံစံ

 

စဉ် အကြောင်းအရာ မှတ်ချက်
၁။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံး  
၂။ နိဒါန်း  
၃။ ရည်ရွယ်ချက်  
၄။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံ တစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက အပြည်အဝတာဝန်ယူမည့် ဝန်ခံကတိ ပြုချက်  
၅။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်၏ Non - GMO Certificate စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ တရားဝင် စစ်ဆေးထားသောလက်မှတ်
၆။ မိဘမျိုးလိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက်  
၇။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့် ပြုကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းစာ/ သဘောတူညီချက် ပြည်ပမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက်မှတ်ဖြင့်
၈။ မျိုးသစ်၏ မူရင်းလက္ခဏာများ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြရန်   
၉။

တင်ပြမည့်သီးနှံ၏ ပြည်တွင်း(သို့မဟုတ်)ပြည်ပတွင် စိုက်ပျိုးထားသော Data အချက်အလက်အပြည့်အစုံဖြင့်

- မျိုးသစ်၏ သိသာထူးခြားသော အရည်အချင်းလက္ခဏာတစ်ခုခုကို ဖော်ပြလိုပါက အထောက်အထားအပြည့်အစုံ (Data + ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း)ဖြင့် တင်ပြရန်

သီးနှံအလိုက် ပါဝင်ရမည့်အချက်များအား Myanmar Seed Portal မှ ကြည့်၍ ဖြည့်စွက်ရန် 
၁၀။ တင်ပြမည့်သီးနှံမျိုးသစ်(Growth Stage) အလိုက်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ  
၁၁။ ဖြန့်ဖြူးမည့် အိတ်ခွံ (ရှေ့ခြမ်း/ နောက်ခြမ်း) ပုံစံ အိတ်ခွံတွင် မြန်မာစာ အညွှန်းပါရမည်
၁၂။ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်  
၁၃။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ  
၁၄။ တင်သွင်း ၊ တင်ပို့ မှတ်ပုံတင်  

 

စပါးသီးနှံနမူနာပုံစံ
စပါးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ (F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                    -    
၃။   မူရင်းအမည်/မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်         -    
၄။    မိဘအမည်                    -    
၅။    မူရင်းဒေသ                    -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                    -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                    -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                    -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                    -        
၁၀။အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                    -    
၁၁။    အသက်ရက်                    -    
၁၂။    အပင်အမြင့်(စမ)                    -    
၁၃။    အနှံပါပင်ပွား                    -    
၁၄။    အနှံအရှည်(စမ)                    -    
၁၅။    တစ်နှံပါသီးလုံး                    -
၁၆။တစ်နှံပါအောင်စေ့                    -     
၁၇။    အောင်စေ့ရာခိုင်နှုန်း                        -        
၁၈။    ဆန်စေ့အတိုင်းအတာ        
၁၉။    အလျား(မီလီမီတာ)                    -    
၂၀။    အနံ(မီလီမီတာ)                    -    
၂၁။    အလျား/အနံ (အချိုး)                    -    
၂၂။    စပါးစေ့အတိုင်းအတာ
၂၃။    အလျား(မီလီမီတာ)                    -    
၂၄။    အနံ(မီလီမီတာ)                    -    
၂၅။ အလျား/အနံ (အချိုး)                    -    
၂၆။    စပါးလုံးအုပ်စု                    -
၂၇။    အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)        -        
၂၈။    အမိုင်းလို့(စ်)ရာခိုင်နှုန်း                    -    
၂၉။    ဆန်ရည်ဆန်သား                    -    
၃၀။    စားသုံးမှုအဆင့်                    -    
၃၁။    ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း                    -    
၃၂။    စပါးမျိုးအုပ်စု                    -    
၃၃။    Gel Temperature (C)                    -    
၃၄။    Gel Consistency (မမ)                -    
၃၅။    ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး                    -    
၃၆။    အထွက်နှုန်း(တင်း/ဧက)                    -   
၃၇။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ                -    
ဟုတ်မဟုတ်

၃၈။မျိုးသစ်၏ထူးခြားကောင်းမွန်သည့်        -
    လက္ခဏာများ            
၃၉။    သင့်တော်သည့်ဒေသ                -
၄၀။    သင့်တော်သည့်ရာသီ                -    
၄၁။အစားထိုးသင့်သည့်စပါးမျိုး            -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ပြောင်းသီးနှံနမူနာပုံစံ
အစေ့ထုတ်ပြောင်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။သီးနှံအမည်            -
၂။မျိုးအမည်            -    
၃။မူရင်းအမည်/            -    
မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    
၄။မိဘအမည်            -    
၅။မူရင်းဒေသ            -    
၆။ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -
၁၁။၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်             -
(50 % Tasseling)
၁၂။၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်        -
(50 % Silking)
၁၃။အသက်ရက်            -
၁၄။အပင်အမြင့်             -
(Plant Height, cm)                
၁၅။အဖူးထိအမြင့်             -
(Ear Height, cm)    
၁၆။အပင်ယိုင်လဲမှု(Logging)        -    
၁၇။ရောဂါကျရောက်မှုအခြေအနေ        -
၁၈။ပိုးမွှားကျရောက်မှုအခြေအနေ        -
၁၉။ဖက်လုံ/မလုံ(Husk cover)        -
(Score / Grade)    
၂၀။တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်        -    
၂၁။အဖူးအလေးချိန်            -
(Field weight,kg)        
၂၂။အစိုဓါတ် % (moisture %)        -
၂၃။အဖူးအရှည် (စမ)            -    
၂၄။အဖူးအချင်း (စမ)            -
၂၅။အူတိုင်အချင်း (စမ)            -
၂၆။ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဍာန်            -
၂၇။တစ်ဖူးပါအတန်း            -
၂၈။တစ်တန်းပါအစေ့            -
၂၉။အစေ့တန်းအရှည်            -    
၃၀။အစေ့အရောင်            -        
၃၁။    အစေ့အမျိုးအစား            -
၃၂။    အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း(Shelling %)    -
၃၃။    အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)    -
၃၄။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)        -
၃၅။    စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ        -
၃၆။    ထူးခြားသောအရည်အချင်း        -
    လက္ခဏာများ        
၃၇။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
    ဟုတ် မဟုတ်    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GM O)

ပြောင်းသီးနှံနမူနာပုံစံ
ပြောင်းချို/ပြောင်းစေးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/             -
        မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -
၁၁။    ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်            -
        (50% Tasseling)    
၁၂။    ၅၀% မြိတ်ဆာထွက်ရက်            -
        (50 % Silking)
၁၃။    ရင့်မှည့်ရက်            -
၁၄။    အပင်အမြင့် (Plant Heigh, cm)    -    
၁၅။    အဖူးထိအမြင့်(Ear Height,cm)    -    
၁၆။    အပင်ယိုင်လဲမှု (Logging)        -    
၁၇။    ရောဂါကျရောက်မှုအခြေအနေ    -
၁၈။    ပိုးမွှားကျရောက်မှုအခြေအနေ        -
၁၉။    ဖက်လုံ/မလုံ (Husk Cover)        -
        (Score/Grade)
၂၀။    အဖူးအစိုအလေးချိန်            -
        (Fresh Ear weight, kg)    
၂၁။    အချိုဓါတ် % (Brix %)            -
၂၂။    အဖူးအရှည် (Ear length, cm)    -
၂၃။    အစေ့တန်းအရှည်             -
        (Row length, cm)
၂၄။    အဖူးအချင်း(Ear diameter, cm)    -
၂၅။    တစ်ဖူးပါအတန်း             -
        (No. of row,no)
၂၆။    တစ်တန်းပါအစေ့             -
        (Kernel per row, no)
၂၇။    အစေ့အမျိုးအစား (Seed type)    -
၂၈။    အစေ့အရောင် (Seed colour)    -
၂၉။    စားသုံးမှုအရည်အသွေး            -
၃၀။    စုစုပေါင်းအထွက် (ဖူး/ဧက)        -
၃၁။    ဈေးကွက်ဝင်အဖူးအရေအတွက်    -
        (ဖူး/ဧက)(Marketable Ear)
၃၂။    စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသ    -    
၃၃။    ထူးခြားသောအရည်အချင်းလက္ခဏာများ                -        
၃၄။    ဗီဇပြုပြင်သီးနှံဟုတ်/မဟုတ်                -        
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

မြေပဲသီးနှံနမူနာပုံစံ
မြေပဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပန်းပွင့်ရက်            -    
၁၂။    တစ်ပင်ပါအောင်တောင့်            -    
၁၃။    တစ်တောင့်ပါအစေ့            -    
၁၄။    အတောင့်(၁၀၀)အလေးချိန် (ဂရမ်)    -    
၁၅။ အစေ့ (၁၀၀)အလေးချိန် (ဂရမ်)        -    
၁၆။    အဆံထွက်ရာခိုင်နှုန်း(%)            -    
၁၇။    ဆီပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း(%)            -    
၁၈။    ရိတ်သိမ်းရက်            -    
၁၉။ အထွက်နှုန်း(တင်း/ဧက)            -
၂၀။    အထွက်ပို (တင်း)            -    
၂၁။    သင့်တော်သည့်ဒေသ            -    
၂၂။    ထူးခြားသောလက္ခဏာများ            -
၂၃။ ဗီဇပြုပြင်ထားသော သီးနှံ ဟုတ်/ မဟုတ်-

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ခရမ်းချဉ်သီးနှံနမူနာပုံစံ
ခရမ်းချဉ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -    
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်(DAS)                -    
၁၂။    အပင်အမြင့် (စမ)               -
၁၃။    အပင်ကြီးထွားပုံ အလေ့အထ                  -
၁၄။    စတင်ခူးဆွတ်သည့်ရက်(ရက်)(DAS)                -    
၁၅။    အသီးပုံစံ                -    
၁၆။    အသီးတွင်ခေါင်းစိမ်းပါ/မပါ            -    
၁၇။    အသီးမှည့်အရောင်                -    
၁၈။    အသီးအလျား (စမ)                    -        
၁၉။    အသီးအနံ (စမ)                -    
၂၀။    အသီးအထူ(မမ)                -    
၂၁။    အသီးတစ်လုံးတွင်ပါဝင်သောအကန့်        -  

၂၂။ အသီးတင်မူရာခိုင်နှုန်း (%) -
၂၃။    အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)           -        
၂၄။    တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံးအရေအတွက်    -
၂၅။    တစ်ပင်ရှိအသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)        -
၂၆။    တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်သီးလုံးအရေအတွက်    -
၂၇။    တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)-
၂၈။    ရောဂါကျရောက်မှု                    -
၂၉။     အထွက်နှုန်း ( ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)        -    
၃၀။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ                -
၃၁။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ                    -
     ဟုတ်/မဟုတ်                        
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ခရမ်းသီးနှံနမူနာပုံစံ
ခရမ်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -    
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်            -    
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်(DAS)            -    
၁၂။အပင်အမြင့်(စမ)                    -    
၁၃။စတင်ခူးဆွတ်သည့်ရက်(ရက်)(  DAS)                   -    
၁၄။အသီးသီးပုံအလေ့အထ                    -    
၁၅။အသီးအရောင်                        -    
၁၆။အသီးပုံသဏ္ဍာန်                    -    
၁၇။အသီးအလျား (စမ)                    -        
၁၈။အသီးလုံးပတ် (စမ)                    -    
၁၉။အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)        -        
၂၀။တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံးအရေအတွက်        -
၂၁။တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)        -
၂၂။တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်သီးလုံးအရေအတွက်        -
၂၃။တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)    -
၂၄။ရောဂါပိုးကျရောက်မှု                    -
၂၅။ အထွက်နှုန်း ( ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)            -    
၂၆။ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ                -
၂၇။ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်        -    

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
Experiment Data (Detail) from three location/ farms
Photos
Brand
Logo
Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

ငရုပ်သီးနှံနမူနာပုံစံ
ငရုပ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                    -
၂။    မျိုးအမည်                        -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်            -
၄။    မိဘအမည်                        -    
၅။    မူရင်းဒေသ                        -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                            -        
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                        -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                        -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                        -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                        -    
၁၁။    ၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS)                       -
၁၂။အပင်အမြင့်(စမ)                    -    
၁၃။အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်ရက်)             -    
၁၄။အသီးသီးပုံအလေ့အထ                -    
၁၅။အသီးအရောင်(အစိမ်း/အမှည့်)            -    
၁၆။အသီးတောင့်အလျား (စမ)                -        
၁၇။အသီးတောင့်အနံ (စမ)                -    
၁၈။အသီးတစ်တောင့်ပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)        -        
၁၉။တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးတောင့်အရေအတွက်        -
၂၀။တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)        -
၂၁။တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်သီးတောင့်အရေအတွက်    -
၂၂။တစ်ပင်မှ စျေးကွက်ဝင်အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)    -
၂၃။ရောဂါကျရောက်မှု                    -
၂၄။တစ်ဧက အထွက်နှုန်း ( အစို, ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)        -
၂၅။တစ်ဧက အထွက်နှုန်း ( အခြောက်, ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)    -
၂၆။ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ                -
၂၇။ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်        -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

သခွားသီးနှံနမူနာပုံစံ
သခွားမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်        -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်-        
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ၅၀ % အဖိုပွင့် (DAS)       -
၁၂။  ၅၀% အမပွင့် ပွင့်ရက် (DAS)             -
၁၃။    အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်ရက်)            -
၁၄။    အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)            -    
၁၅။    တစ်ပင်မှ အသီးအရေအတွက်            -    
၁၆။    အသီးအလျား(စမ)            -    
၁၇။    အသီးလုံးပတ်(စမ)            -    
၁၈။    အသီး၏အညှာအရှည်(စမ)            -    
၁၉။    အသား၏အသားအထူ(မမ)            -    
၂၀။    အသီး၏အပြင်အပျော့အမာ     ( kg mm² )-    
၂၁။    အသီး၏အပြင်ခွံအရောင်နှင့်ဆူး ပါ/ မပါ-    
၂၂။    အသီး၏အတွင်းသားအရောင်
၂၃။    အထွက်နှုန်း( ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)        -
၂၄။   ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ        -
၂၅။   ဗီဇပြုပြင်ထားသောသီးနှံ ဟုတ် မဟုတ်-
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

သခွားမွှေးသီးနှံနမူနာပုံစံ

သခွားမွှေးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်    -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    
၄။    မိဘအမည်    -        
၅။    မူရင်းဒေသ    -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း    -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်    -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ    -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ    -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး    -    
၁၁။    ၅၀% အမပန်းပွင့်ရက်    -    
၁၂။    ဝတ်မှုံကူးရက်    -    
၁၃။    အပင်အမြင့်    -    
၁၄။    အသက်ရက် (ရက်)(DAS)   -    
၁၅။    အသီးတင်မှု %    -
၁၆။    တစ်ပင်ရှိစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်    -    
၁၇။    အသီးတစ်လုံးအလေးချိန်(ဂရမ်)    -
၁၈။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်    -    
၁၈။    အသီးအရှည်(စမ)    -    
၁၉။    အသီးအချင်း    -    
၂၀။    အသီးအတွင်းသားအရောင်    -    
၂၁။    အသီးအပြင်ခွံအရောင်/ ပိုးကွက် ပါ မပါ-    
၂၂။    အသီးကွဲထွက်မှု%    -    
၂၃။    တစ်ဧက သီးထွက် (လုံး/ဧက)    -
၂၄။   အထွက်နှုန်း ( ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ) 
၂၄။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ    -    
၂၅။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ    -        
    ဟုတ် မဟုတ်
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ကြက်ဟင်းခါးသီးနှံနမူနာပုံစံ
ကြက်ဟင်းခါးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -        
၄။    မိဘအမည်            -        
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -
၁၁။    အဖိုပန်းပွင့်ရက်                -
၁၂။    အမပန်းပွင့်ရက်                -
၁၃။    အသက်ရက် (ရက်)(DAS)                  -
၁၄။    အသီးအလျား(စမ)            -    
၁၅။    အသီးလုံးပတ်(စမ)            -    
၁၆။    အသီးအသားအထူ(မမ)            -    
၁၇။    အသီးခွံပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၈။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၉။    အသီးခွံအရောင်            -    
၂၀။    အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)    -    
၂၁။    ရောဂါကျရောက်မှု            -    
၂၂။  အထွက်နှုန်း ( ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)    -    
၂၃။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ            -    
    ဟုတ် မဟုတ်
၂၄။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ            -
    ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ခဝဲသီးနှံနမူနာပုံစံ
ခဝဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    အဖိုပန်းပွင့်ရက် (DAS)           -
၁၂။    အမပန်းပွင့်ရက် (DAS)           -    
၁၃။    အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်ရက်)           -    
၁၄။    အသီးအလျား(စမ)            -    
၁၅။    အသီးလုံးပတ်(စမ)            -    
၁၆။    အသီးအသားအထူ(မမ)            -    
၁၇။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၈။    အသီးတလုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)    -    
၁၉။    ရောဂါကျရောက်မှု            -    
၂၀။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)        -    
၂၁။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ            -    
    ဟုတ် မဟုတ်
၂၂။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ            -    

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

နေကြာသီးနှံနမူနာပုံစံ
နေကြာသီးနှံမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်        -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်-        
၄။    မိဘအမည်        -        
၅။    မူရင်းဒေသ        -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း        -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်        -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ        -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ        -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး        -    
၁၁။    ၅၀ရာခိုင်နှုန်း ပန်းပွင့်ရက်        -
၁၂။    အပင်အမြင့် (စမ)        -
၁၃။    တစ်ပွင့်ပါအောင်စေ့အရေအတွက်    -
၁၄။    အပွင့်အချင်း(လက်မ)        -
၁၅။    အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန် (ဂရမ်)    -    
၁၆။    ဆီပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း        -    
၁၇။    အသက်ရက်        -    
၁၈။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)        -    
၁၉။    သင့်တော်သည့်ဒေသ        -    
၂၀။    ထူးခြားသော လက္ခဏာများ        -
၂၁။    ဗီဇပြုပြင်ထားသောသီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်-

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

ဂေါ်ဖီထုပ်သီးနှံနမူနာပုံစံ
ဂေါ်ဖီထုပ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    
၄။    မိဘအမည်            -
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ၅၀%ကန်တော့ ထိုးသည့်ရက်        -    
၁၂။    အထုပ်အလေးချိန်(ကီလို)            -    
၁၃။    တစ်ပင်လုံးအလေးချိန်(ကီလို)        -    
၁၄။    အထုပ်၏အလျား(စမ)            -    
၁၅။    အထုပ်၏အကျယ်(စမ)            -    
၁၆။    မြေပြင်မှအထုပ်၏အမြင့်(စမ)        -
၁၇။    စုစုပေါင်းထုပ်သည့်ရာခိုင်နှုန်း        -    
၁၈။စျေးကွက်ဝင်အထုပ်ပေါင်း        -
၁၉။    အထုပ်၏ပုံစံ/အရောင်            -    
၂၀။   ရိုးတံအရှည်(စမ)            -
၂၁။   ပင်စည်( core)၏အလျား(စမ)        -
၂၂။ပင်စည်( core)၏အချင်း(စမ)        -        
၂၃။အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် ရှိ/မရှိ၊ကျစ်လစ်မှု ရှိ/မရှိ-    
၂၄။အထွက်နှုန်း (  kg/ ဧက)            -
၂၅။ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ        -
၂၆။GMO သီးနှံ ဟုတ် / မဟုတ်        -
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ဘရိုကိုလီသီးနှံနမူနာပုံစံ
ဘရိုကိုလီမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်-
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း        -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်        -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ        -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး        -    
၁၁။    ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်  (DAS)          -    
၁၂။    အသက်ရက် (DAS)            -    
၁၃။    အပင်အရွက်အရေအတွက်        -    
၁၄။    အရွက်အလျား (စမ)            -    
၁၅။    အရွက်အနံ(စမ)            -    
၁၆။    မြေပြင်မှ ရိုးတံထိအမြင့်(စမ)        -
၁၇။    ပန်းပွင့်၏အလေးချိန် (ကီလို)        -
၁၈။    ပန်းပွင့်၏အရောင်            -
၁၉။    ပန်းပွင့်၏ပုံသဏ္ဍာန်            -
၂၀။    ပန်းပွင့်၏အကျယ်(စမ)        -
၂၁။    ပန်းပွင့်၏အမြင့်(စမ)            -
၂၂။    အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် ရှိ/မရှိ        -
    ကျစ်လစ်မှု ရှိ/မရှိ
၂၃။    အထွက်နှုန်း (ကီလိူဂရမ်/ဟတ်တာ)        -
၂၄။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ        -
၂၅။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်            -        
    သီးနှံ ဟုတ် မဟုတ်    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

နံနံသီးနှံနမူနာပုံစံ
နံနံပင်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ၅၀%အပင်ပေါက်ရက်               −
၁၂။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -    
၁၃။    အရွက်အရောင်                -    
၁၄။    ပင်စည်အရောင်                -    
၁၅။    ပင်စည်လုံးပတ်(စမ)                -    
၁၆။    အပင်အမြင့်(စမ)
၁၇။    အသက်ရက်(ရက်)(DAS)                -    

၁၈။ စတင်ခူးဆွတ်သည့်ရက်(DAS)
၁၉။    အပင်(၁၀)ပင်မှရိတ်သိမ်းသည့်အလေးချိန်(kg)    -    
၂၀။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ ဟက်တာ)            -
၂၁။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ            −
၂၂။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            −    
        ဟုတ် မဟုတ်
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ပတ်ချွိုင်သီးနှံနမူနာပုံစံ
ပတ်ချွိုင်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ၅၀% အပင်ပေါက်ရက် (DAS)    -
၁၂။    အသက်ရက် (DAS)              -    
၁၃။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -    
၁၄။    အရွက်အရောင်                -    
၁၅။    ပင်စည်အရောင်                -    
၁၆။    အလေးချိန်(ဂရမ်)                -    
၁၇။    အမြစ်၏အလေးချိန်(ဂရမ်)            -    
၁၈။    အပင်အမြင့်(စမ)                -
၁၉။    အပင်၏အချင်း(စမ)
၂၀။    စျေးကွက်ကြိုက်နှစ်သက်မှု            -    
၂၁။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)                -
၂၂။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ            -
၂၃။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
    ဟုတ် မဟုတ်
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

မုန်လာဥဖြူသီးနှံနမူနာပုံစံ
မုန်လာဥဖြူမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀% အပင်ပေါက်ရက်                -    
၁၂။    အသက်ရက် (ရက်)(DAS)               -    
၁၃။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၄။    မုန်လာဥတစ်ဉ၏အလေးချိန်(ဂရမ်)        -    
၁၅။    မုန်လာဥရွက်အရေအတွက်(ရွက်)        -    
၁၆။    မုန်လာရွက်၏အလေးချိန်(ဂရမ်)        -    
၁၇။    မုန်လာဥ၏အရှည်(စမ)            -    
၁၈။    မုန်လာဥ၏လုံးပတ်(စမ)            -
၁၉။    မုန်လာဥ၏အချင်း(စမ)            -    
၂၀။    မုန်လာဥ၏မာကြောမှု( kgmm־² )-                
၂၁။    မုန်လာဥ၏အပြင်အရောင်            −
၂၂။    မုန်လာဥ၏ပုံသဏ္ဍာန်                −
၂၃။    စားသုံးသူကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိ/မရှိ        −
၂၅။    အထွက်နှုန်း( ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ )                −
၂၆။    ထူခြားသည့်လက္ခဏာများ            −
၂၇။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ် မဟုတ်    -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ကန်စွန်းသီးနှံနမူနာပုံစံ
ကန်စွန်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ၅၀%အပင်ပေါက်ရက် (ရက်)               -
၁၂။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -    
၁၃။    အရွက်အရောင်                -    
၁၄။    ပင်စည်အရောင်                -    
၁၅။    ပင်စည်လုံးပတ်(စမ)                -    
၁၆။    စတင်ခူးဆွတ်သည့်ရက်(ရက်)(DAS)                -    

၁၇။ အသက်ရက် (ရက်) (DAS)
၁၇။    အပင်(၁၀)ပင်မှရိတ်သိမ်းသည့်အလေးချိန်(kg)    -    
၁၈။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)            -
၁၉။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ            -
၂၀။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            −    
    ဟုတ် မဟုတ်
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

ဖရဲသီးနှံနမူနာပုံစံ

ဖရဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)
၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်    -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    
၄။    မိဘအမည်    -        
၅။    မူရင်းဒေသ    -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း    -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်    -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ    -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ    -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး    -    
၁၁။    ၅၀% အမပန်းပွင့်ရက်  (ရက်) (DAS)  -    
၁၂။    ဝတ်မှုံကူးရက် (DAS)   -    
၁၃။    အပင်အမြင့်(၅၀% ပန်းပွင့်ချိန်) (စမ)    -    
၁၄။    အသီးစတင်ခူးဆွတ်သည်ရက်(ရက်)(DAS)    -    
၁၅။    အသီးတင်မှု %    -
၁၆။    တစ်ပင်ရှိစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်-    
၁၇။    အသီးတစ်လုံးအလေးချိန်(ကီလို)    -
၁၈။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်    -    
၁၉။    အသီးအရှည်(စမ)    -    
၂၀။    အသီးအချင်း(စမ)    -    
၂၁။    အသီးအတွင်းသားအရောင်    -    
၂၂။    အသီးအပြင်ခွံအရောင်    -    
၂၃။    အချိုဓါတ်%    -
၂၄။    အသီးကွဲထွက်မှု%    -    
၂၅။    တစ်ဧက သီးထွက် (လုံး/ဧက)    -
၂၆။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)    
၂၇။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ        -    
၂၈။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ    -        
    ဟုတ် မဟုတ်
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ဆလတ်သီးနှံနမူနာပုံစံ
ဆလတ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -
၁၁။    ၅၀%အပင်ပေါက်ရက် (DAS)             -    
၁၂။    အသက်ရက် (DAS)                -    
၁၃။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -    
၁၄။    အရွက်အရောင်                -    
၁၅။    ပင်စည်အရောင်                -    
၁၆။    အလေးချိန်(ဂရမ်)                -    
၁၇။    အမြစ်၏အလေးချိန်(ဂရမ်)            -    
၁၈။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၉။    အပင်၏အချင်း(စမ)                -
၂၀။    စျေးကွက်ကြိုက်နှစ်သက်မှု            -
၂၁။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)            -
၂၂။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
        ဟုတ် မဟုတ်
၂၃။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ            -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ရွှေဖရုံသီးနှံနမူနာပုံစံ
ရွှေဖရုံမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    အဖိုပန်းပွင့်ရက်            -
၁၂။    အမပန်းပွင့်ရက်        -
၁၃။    အသက်ရက်                -    
၁၄။    အသီးအလျား(စမ)            -    
၁၅။    အသီးအနံ(စမ)                -    
၁၆။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၇။    အသီးအရောင်                -    
၁၈။    အသီးခွံပုံသဏ္ဍာန်                -    
၁၉။    အသားအရောင်                -
၂၀။    အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)        -    
၂၁။    ရောဂါကျရောက်မှု            -
၂၅။    တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (Kg/ ဧက)            -
၂၆။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
        ဟုတ် မဟုတ်
၂၇။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ            -

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ကျောက်ဖရုံသီးနှံနမူနာပုံစံ
ကျောက်ဖရုံမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    အဖိုပန်းပွင့်ရက် (DAS)           -
၁၂။    အမပန်းပွင့်ရက် (DAS)           -
၁၃။    အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်ရက်)            -    
၁၄။    အသီးအလျား(စမ)            -    
၁၅။    အသီးအနံ(စမ)            -    
၁၆။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၇။    အသီးအရောင်            -    
၁၈။    အသီးခွံသဏ္ဍာန်            -    
၁၉။    အသားအရောင်            -
၂၀။    အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)    -    
၂၁။    ရောဂါကျရောက်မှု            -
၂၅။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)        -
၂၆။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
    ဟုတ် မဟုတ်
၂၇။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ            -

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

ပဲတီစိမ်းသီးနှံနမူနာပုံစံ
ပဲတီစိမ်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    အပင်ပေါက် (Hypocotyl) တွင်ရောင်ချယ်ပါဝင်မှု -
၁၂။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်                -
၁၃။    အသက်ရက်                -    
၁၄။    ပန်းပွင့်အရောင်                -    
၁၅။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၆။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း                -    
၁၇။    တစ်ပင်ပါသီးတောင့်                -    
၁၈။    တစ်တောင့်ပါအစေ့                -
၁၉။    သီးတောင့်အရောင်                -
၂၀။    သီးတောင့်အရှည် (စမ)                -    
၂၁။    အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)        -
၂၂။    အစေ့အရောင်                -
၂၃။    အစေ့ပုံစံ                -
၂၄။    ချက်အရောင်                -
၂၅။    ပဲပင်ပေါက်အရှည်နှင့် အမြစ်အရှည်အချိုး    -
၂၆။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)            -        
၂၇။    ထူးခြားသည့်အရည်အချင်းလက္ခဏာများ    -
၂၈။     ပိုးမွှားကျရောက်မှု score            -
၂၉။     ရောဂါကျရောက်မှု score            -
၃၀။    စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသ                -
၃၁။    သီးတောင့်အရှည် (စင်တီမီတာ)        -
၃၂။     ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
    ဟုတ်/ မဟုတ်                
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

နှမ်းသီးနှံနမူနာပုံစံ
နှမ်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ၅၀ရာခိုင်နှုန်း ပန်းပွင့်ရက်            -
၁၂။    အပင်ပုံစံ                -
၁၃။    အသီးပုံစံ                -    
၁၄။    အပင်အမြင့် (စမ)                -                
၁၅။    ပထမ အသီးဆစ်အမြင့် (စမ)            -    
၁၆။    တစ်ပင်ပါဘေးကိုင်း                -    
၁၇။    တစ်ပင်ပါအသီး                -    
၁၈။    တစ်ဆစ်ရှိအသီး                -    
၁၉။    အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန် (ဂရမ်)        -
၂၀။    အစေ့အရောင်                -        
၂၁။    ဆီပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း                -    
၂၂။    အသက်ရက်                -
၂၃။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)            -
၂၄။    သင့်တော်သည့်ဒေသ            -
၂၅။    ထူးခြားသောလက္ခဏာများ            -
၂၆။    ဗီဇပြုပြင်ထားသော သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်    -

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ကုလားပဲသီးနှံနမူနာပုံစံ
ကုလားပဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်                -
၁၂။    ပန်းပွင့်အရောင်                -
၁၃။    အပင်ပုံစံ                -    
၁၄။    အသက်ရက်                -    
၁၅။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၆။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း                -    
၁၇။    တစ်ပင်ပါသီးလုံး                -    
၁၈။    တစ်သီးလုံးပါအစေ့                -
၁၉။    အစေ့ပုံစံ                -
၂၀။    အစေ့အရောင်                -    
၂၁။    အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)            -
၂၂။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ                -
၂၃။    ပိုးမွှားကျရောက်မှု score                -
၂၄။    ရောဂါကျရောက်မှု score                -        
၂၅။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)                 -
၂၆။     ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ                -    
    ဟုတ်/ မဟုတ်        
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

ပဲပုပ်သီးနှံနမူနာပုံစံ
ပဲပုပ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်
၁၂။    အသက်ရက်                -
၁၃။    ပန်းပွင့်အရောင်                -
၁၄။    ကြီးထွားမှုပုံစံ (Growth habit)            -    
၁၅။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၆။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း                -    
၁၇။    တစ်ပင်ပါသီးတောင့်                -    
၁၈။    သီးတောင့်အရောင်                -    
၁၉။    တစ်တောင့်ပါအစေ့                -
၂၀။    အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)            -
၂၁။    အစေ့အရောင်                -    
၂၂။    ချက်အရောင်                -
၂၃။    အသားဓါတ်ပါဝင်မှု ( protein %)            -
၂၄။    ဆီပါဝင်မှု(oil%)                -
၂၅။    အပင်ယိုင်လဲမှု( logging Score)            -        
၂၆။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)                 -
၂၇။    မျိုးစေ့၏ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ( Seed Quality) -
၂၈။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ                -
၂၉။    ပိုးမွှားကျရောက်မှု Score                -
၃၀။    ရောဂါကျရောက်မှု Score                -
၃၁။    စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသ                -
၃၂။    ဗီဇပြုပြင်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်                -
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

မတ်ပဲသီးနှံနမူနာပုံစံ
မတ်ပဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်                 -
၁၂။    အသက်ရက်                -
၁၃။    ပန်းပွင့်အရောင်                -
၁၅။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၆။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း                -    
၁၇။    တစ်ပင်ပါသီးတောင့်                -    
၁၈။    သီးတောင့်အရောင်                -
၁၉။    သီးတောင့်အရှည် (စမ)                -    
၂၀။    တစ်တောင့်ပါအစေ့                -
၂၁။    အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)            -
၂၂။    အစေ့အရောင်                -    
၂၆။    အစေ့ပုံစံ                -
၂၈။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)                 -
၂၉။    ထူးခြားသည့်အရည်အချင်းလက္ခဏာများ    -
၃၀။    ပိုးမွှားကျရောက်မှု Score                -
၃၁။    ရောဂါကျရောက်မှု Score                -
၃၂။    စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသ                -
၃၃။    ဗီဇပြုပြင်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်            -
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ပဲစဉ်းငုံသီးနှံနမူနာပုံစံ
ပဲစဉ်းငုံမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်                 -
၁၂။    အသက်ရက်                -
၁၃။    ပင်စည်အရောင်                -
၁၅။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -
၁၆။    ကိုင်းဖြာမှု (ပင်စည်မှကိုင်းဖြာမှုပုံစံ)        -
၁၇။    အပင်ပုံစံ (အဆုံးရှိပန်းခိုင်/အဆုံးမရှိပန်းခိုင်)    -
၁၈။    ပန်းပွင့်အရောင်                -
၁၉။    ပန်းပွင့်ပေါ်ရှိအစင်းအရောင်            -    
၂၀။    တစ်ပင်ပါသီးတောင့်                -    
၂၁။    တစ်တောင့်ပါအစေ့                -
၂၂။    အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)            -
၂၃။    သီးတောင့်အရောင်                -    
၂၄။    သီးတောင့်ပေါ်အစင်းပါရှိမှု                -
၂၅။    သီးတောင့်ပေါ်ရှိအစင်းအရောင်            -
၂၆။    အစေ့အရောင်                -
၂၇။    အစေ့ပုံသဏ္ဍာန်                -
၂၈။    ချက်ပုံသဏ္ဍာန်                -
၂၉။    အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)                 -
၃၀။    ထူးခြားသည့်အရည်အချင်းလက္ခဏာများ    -
၃၁။    ပိုးမွှားကျရောက်မှု Score                -
၃၂။    ရောဂါကျရောက်မှု Score                -
၃၃။    စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသ                -
၃၄။    ဗီဇပြုပြင်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်            -
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

တိုင်ထောင်ပဲသီးနှံနမူနာပုံစံ
တိုင်ထောင်ပဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -    
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -    
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။     ၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS)           -    
၁၂။    အသက်ရက်  (စတင်ခူးဆွတ်ရက်)  -    
၁၃။    တစ်ပင်ရှိသီးတောင့်အရေအတွက်        -    
၁၄။    ပျမ်းမျှသီးတောင့်အလေးချိန်(ဂရမ်)    -
    (နမူနာ (၁၀)တောင့်မှမှတ်တမ်းယူပါမည်)
၁၅။    ဆွတ်ခူးချိန်ရှိအပင်အမြင့်(စမ)        -    
၁၆။    ပန်းပွင့်အရောင်            -
၁၇။    အတောင့်အရောင်            -    
၁၈။    အစေ့အရောင်            -        
၁၉။    အတောင့်အရှည် (စမ)            -    
၂၀။    အတောင့်အချင်း(စမ)    -        
၂၁။    ရောဂါနှင့်ပိုးကျရောက်မှု        -
၂၂။   အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)              -        
၂၃။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ            -
၂၄။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်    -                        
    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

အာလူးသီးနှံနမူနာပုံစံ
အာလူးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀%ပန်းပွင့်ရက်                -
၁၂။    ပန်းပွင့်အရောင်                -        
၁၃။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၄။    တစ်ပင်ပါပင်စည်အရေအတွက်            -
၁၅။    အသက်ရက် (ရက်)(DAS)               -    
၁၆။    အာလူးအရွယ်အစား (အရှည်) (စမ)            -    
၁၇။    အာလူးအရွယ်အစား (လုံးပတ်) (စမ)        -    
၁၈။    တစ်ပင်ရှိအာလူးအရေအတွက်            -    
၁၉။    တစ်ပင်မှအာလူးအလေးချိန်(ကီလို)            -    
၂၀။    အာလူးအပြင်အရောင်                -    
၂၁။    အာလူးအတွင်းသားအရောင်                -    
၂၂။    အာလူးပုံသဏ္ဍာန်                -
၂၃။    မျက်စိအတိမ်အနက်                -
၂၄။    စားသုံးမှုအဆင့်အတန်း                -
၂၅။    အထွက်နှုန်း(kg/ha)                -
၂၆။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ                -
၂၇။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ် မဟုတ်        -     
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

မုန်လာဥနီ သီးနှံနမူနာပုံစံ
မုန်လာဥနီမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀% အပင်ပေါက်ရက်                -    
၁၂။    အသက်ရက် (ရက်)(DAS)               -    
၁၃။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၄။    မုန်လာဥနီအလေးချိန်(ဂရမ်)                -    
၁၅။    မုန်လာဥနီရွက်အရေအတွက်(ရွက်)            -    
၁၆။    မုန်လာဥနီရွက်၏အလေးချိန်(ဂရမ်)            -    
၁၇။   မုန်လာဥနီ၏အရှည်(စမ)                -    
၁၈။   မုန်လာဥနီ၏လုံးပတ်(စမ)                -
၁၉။   မုန်လာဥနီ၏အချင်း(စမ)                -    
        
၂၀။    မုန်လာဥနီ၏မာကြောမှု   ( kgmm־2 )-              −
၂၁။    မုန်လာဥနီ၏အပြင်အရောင်                −
၂၂။    မုန်လာဥနီ၏ပုံသဏ္ဍာန်                −
၂၃။    စားသုံးသူကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိ/မရှိ            −
၂၄။    မုန်လာဥနီ၏အလယ်အူတိုင်အလျား(စမ)        -
၂၅။    အထွက်နှုန်း(kg/ha )                −
၂၆။    ထူခြားသည့်လက္ခဏာများ                −
၂၇။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ် မဟုတ်        -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

ပန်းဂေါ်ဖီ(ဖြူ)သီးနှံနမူနာပုံစံ
ပန်းဂေါ်ဖီ(ဖြူ)မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်            -    
၁၂။    အသက်ရက်            -    
၁၃။    အပင်အရွက်အရေအတွက်            -    
၁၄။    အရွက်အလျား (စမ)            -    
၁၅။    အရွက်အနံ(စမ)            -    
၁၆။    မြေပြင်မှ ရိုးတံထိအမြင့်(စမ)            -
၁၇။    ပန်းပွင့်၏အလေးချိန် (ကီလို)            -
၁၈။    ပန်းပွင့်၏အရောင်            -
၁၉။    ပန်းပွင့်၏ပုံသဏ္ဍာန်            -
၂၀။    ပန်းပွင့်၏အကျယ်(စမ)            -
၂၁။    ပန်းပွင့်၏အမြင့်(စမ)            -
၂၂။    အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည် ရှိ / မရှိ            -
    ကျစ်လစ်မှု ရှိ / မရှိ
၂၃။    အထွက်နှုန်း (Kg / ac)            -
၂၄။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ            -
၂၅။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်            -        
    သီးနှံ ဟုတ် မဟုတ်    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ဟင်းစားပဲပုတ်သီးနှံနမူနာပုံစံ
ဟင်းစားပဲပုတ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက် (DAS)                 -
၁၂။    အသက်ရက်  (စတင်ခူးဆွတ်ရက်)              -
၁၃။    ပထမဆုံးဆွတ်ခူးရက်နှင့် နောက်ဆုံးဆွတ်ခူးရက်    -
၁၅။    တစ်ပင်ပါ စုစုပေါင်းသီးတောင့်အရေအတွက်    -
၁၆။    တစ်ပင်ပါ စျေးကွက်ဝင်သီးတောင့်အရေအတွက်    -
၁၇။    တစ်ပင်ပါစုစုပေါင်းသီးတောင့်အလေးချိန်(ဂရမ်)    -
၁၈။    တစ်ပင်ပါ စျေးကွက်ဝင် သီးတောင့်အလေးချိန် (ဂရမ်)-
၁၉။    သီးတောင့်တစ်တောင့်အလေးချိန်            -
၂၀။    တစ်တောင့်ပါအစေ့                -    
၂၁။    သီးတောင့်အရှည် ( မမ )                -    
၂၂။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း                -
၂၃။    တစ်ပင်ရှိ နှစ်စေ့ပါ သီးတောင့်                -
၂၄။    တစ်ပင်ရှိ သုံးစေ့ပါ သီးတောင့်                -    
၂၅။    အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)            -
၂၆။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)                 -
၂၇။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ                -
၂၈။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်        -
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

ဘူးသီးနှံနမူနာပုံစံ
ဘူးသီးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်        -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    
၄။    မိဘအမည်        -        
၅။    မူရင်းဒေသ        -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း        -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်        -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ        -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ        -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး        -    
၁၁။    ၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS)        -
၁၂။    အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်        -    
၁၃။    အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း        -    
၁၄။    တစ်ပင်မှ အသီးအရေအတွက်        -    
၁၅။    အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)        -
၁၆။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်        -    
၁၇။    အသီးအရောင်        -    
၁၈။    အသီးအရွယ်အစား        -    
၁၉။    အသီးအရှည်(စမ)        -
၂၀။    အသီးအနံ(စမ)        -    
၂၁။    အသားအထူ(မမ)        -    
၂၂။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)    -    
၂၃။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ        -    
    ဟုတ် မဟုတ်
၂၄။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ        -    

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

မုန်ညင်းထုပ်သီးနှံနမူနာပုံစံ
မုန်ညင်းထုပ်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    အသက်ရက်(ရက်)(DAS)                -    
၁၂။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -    
၁၃။    အရွက်အရောင်                -    
၁၄။    ပင်စည်အရောင်                -    
၁၅။    မုန်ညင်းထုပ်ပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)    -    
၁၆။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၇။    ပင်စည်အချင်း(စမ)                -    
၁၈။    အထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက)            -
၁၉။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
        ဟုတ် မဟုတ်
၂၀။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာ            -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

ငရုပ်ချိုသီးနှံနမူနာပုံစံ
ငရုပ်ချိုမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                    -
၂။    မျိုးအမည်                        -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်            -
၄။    မိဘအမည်                        -    
၅။    မူရင်းဒေသ                        -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                            -        
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                        -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                        -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                        -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                        -    
၁၁။    ၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS)                       -
၁၂။   အပင်အမြင့်(စမ)                    -    
၁၃။   အသက်ရက် (စတင်ခူးဆွတ်ရက်)                       -    
၁၄။   အသီးသီးပုံအလေ့အထ                -    
၁၅။   အသီးစိမ်းအရောင်                    -    
၁၆။   အသီးအလျား (စမ)                    -        
၁၇။   အသီးအနံ (စမ)                    -    
၁၈။   အသားအထူ(မမ)                    -
၁၉။   အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)        -        
၂၀။   တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်        -
၂၁။   တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအလေးချိန်            -
၂၂။   ရောဂါကျရောက်မှု                    -
၂၃။   အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)            -
၂၄။   ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများ                -
၂၅။   ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်        -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ကြက်သွန်နီသီးနှံနမူနာပုံစံ
ကြက်သွန်နီမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                    -    
၂။    မျိုးအမည်                        -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်            -
၄။    မိဘအမည်                        -    
၅။    မူရင်းဒေသ                        -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                            -        
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                        -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                        -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                        -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                        -    
၁၁။    ၅၀% အပင်ပေါက်ရက်                        -
၁၂။   အပင်ပုံသဏ္ဍာန်                    -    
၁၃။   အပင်အမြင့်(စမ)                    -    
၁၄။   အဖူးထွက်ရာခိုင်နှုန်း                    -    
၁၅။   ဥပုံသဏ္ဍာန်                        -    
၁၆။   အပြင်ခွံအရောင်                    -        
၁၇။   အတွင်းသားအရောင်                    -    
၁၈။   Neck လုံးပတ်    (မမ)                    -
၁၉။   ဥအရွယ်အစား                        -        
၂၀။   မာကျောမှု (Hardness) (kgmm־²)        -
၂၁။   အလေးချိန် (၁၀ဥပျမ်းမျှအလေးချိန်)    (ဂရမ်)        -
၂၂။   အလွှာပေါင်း                        -
၂၃။   အူတိုင် ရှိ/မရှိ (Hollowness)                -
၂၄။   အနံ့ ရှိ/မရှိ ( ပြင်း/မပြင်း)                -
၂၅။   အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)                -
၂၆။   ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ                -
၂၇။   ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်        -    

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ဆေးရွက်ကြီးသီးနှံနမူနာပုံစံ
ဆေးရွက်ကြီးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                    -    
၂။    မျိုးအမည်                        -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်            -
၄။    မိဘအမည်                        -    
၅။    မူရင်းဒေသ                        -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                            -        
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                        -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                        -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                        -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                        -    
၁၁။    အပင်အမြင့် (စမ)                        -
၁၂။   ရိတ်သိမ်းရက်                        -    
၁၃။   အရွက်အကျယ်(စမ)                    -    
၁၄။   အရွက်အလျား(စမ)                    -    
၁၅။   အရွက်အရောင်                        -    
၁၆။   အထွက်နှုန်း(Green yield )( Kg/ac )        -        
၁၇။   စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသများ                -
၁၈။   ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ                -
၁၉။   ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ ဟုတ် / မဟုတ်        -
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ရုံးပတီသီးနှံနမူနာပုံစံ
ရုံးပတီမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -  

၁၁။ အသီးစတင်ခူးဆွတ်သည့်ရက် (ရက်) (DAS) 
၁၁။    အပင်အမြင့် (စမ)                -    
၁၂။    တစ်ပင်ပါဘေးကိုင်းအရေအတွက်    -    
၁၃။    ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်                -    
၁၄။    တစ်ပင်ပါအတောင့်အရေအတွက်    -    
၁၅။    တစ်ပင်မှသီးတောင့်စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ဂရမ်)-    
၁၆။    သီးတောင့်တစ်တောင့်အလေးချိန်(ဂရမ်)-    
၁၇။    သီးတောင့်အရောင်                -    
၁၈။    သီးတောင့်ပါမြောင်းအရေအတွက်    -    
၁၉။    သီးတောင့်မာကျောမှု(Kg mm-2)    -    
၂၀။    သီးတောင့်အရှည်(စမ)                -    
၂၁။    သီးတောင့်လုံးပတ်(စမ)                -    
၂၂။    အထွက်နှုန်း(ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)    -    
၂၃။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ            -    
    ဟုတ် မဟုတ်                
၂၄။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ                -    

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

သင်္ဘောသီးနှံနမူနာပုံစံ
သင်္ဘောမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -        
၄။    မိဘအမည်            -        
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ပန်းစပွင့်ရက်            -    
၁၂။    ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်            -
၁၃။     စတင်ဆွတ်ခူးရက်   (ရက်)(DAS)         -
၁၄။    အပင်ပုံသဏ္ဍာန်            -
၁၅။    အပင်ညီညာမှု            -
၁၆။    အသီးတင်မှု %
၁၇။    အသီးဆွတ်ခူးကာလ            -
၁၈။    အသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)            -
၁၉။    အသီးအရှည် (စမ)            -
၂၀။    အသီးအချင်း (စမ)            -
၂၁။    အသားအထူ (မမ)            -
၂၂။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်            -
၂၃။    အတွင်းသားအရောင်            -
၂၄။    Cavity အရွယ်အစား            -
    (အလျား x အနံ) (စမ)    
၂၅။    အချိုဓါတ်ပါဝင်မှု (%)            -    
၂၆။    ကျစ်လစ်မှု            -    
၂၇။    တစ်ပင်အသီးအရေအတွက် (လုံး)    -
၂၈။    အထွက်နှုန်း (လုံး/ဧက)            -
၂၉။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)            -    
၃၀။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ် မဟုတ်    -        
၃၁။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ                -    
၃၂။    စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ        -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ရော်ဘာသီးနှံနမူနာပုံစံ
ရော်ဘာစပ်မျိုးမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်        -
၂။    မျိုးအမည်        -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -    
၄။    မိဘအမည်        -    
၅။    မူရင်းဒေသ        -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း        -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်        -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ        -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ        -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး        -    
၁နှစ်သားအပင်၏ အရွက်လက္ခဏာများ
၁၁။    အရွယ်အစား        -    
၁၂။    ပုံသဏ္ဍာန်        -        
၁၃။    အရောင်        -    
၁၄။    အလင်းရောင်တုန့်ပြန်မှု        -    
၁၅။    ကြမ်းတမ်း/ချောမွေ့မှုအနေအထား        -    
၁၆။    အရွက်ထိပ်ဖျား        -    
၁၇။    အရွက်အခြေ        -    
၁၈။    အရွက်နား        -    
၁၉။    ခေါက်ချိုးညီမှု        -    
၂၀။    အလျှားလိုက်ဖြတ်ပိုင်း        -    
၂၁။    ရွက်မွှာအနေအထား        -    
၂၂။    ဒေါင်လိုက်ဖြတ်ပိုင်း        -    
၂၃။    ရွက်ညှာရိုးတံ        
    အရွယ်အစား        -    
    ပုံသဏ္ဍာန်        -    
    ထောင့်ချိုး(angle)        -    
၂၄။    ရွက်ရိုးတံ
    အရွယ်အစား        -    
    ပုံသဏ္ဍာန်        -    
    ရွက်ညှာရင်းဖု        -    
၂၅။    ရွက်ဖုံ
    ခွဲခြားမှု        -    
    အကွာအဝေး        -    
၂၆။    ရွက်ဖုံ၏အပေါ်စည်းပုံသဏ္ဍာန်        -    
၂၇။    ပြင်ပသွင်ပြင်ပုံသဏ္ဍာန်        -    
၂၈။    ပင်စည်လုံးပတ်(စမ) (အစေ့စိုက်)        -    

၂၉။    ပင်စည်လုံးပတ် (စမ) (အဖူးကူး)        -    
……..နှစ်သား
၃၀။    ရွက်အုပ်        -    
၃၁။    ကိုင်းဖြာမှု        -    
၃၃။    အစေ့စိုက်တစ်ဧကအထွက်နှုန်း(ပေါင်/ဧက)    -    
၃၄။    အဖူးကူးတစ်ဧကအထွက်နှုန်း (ပေါင်/ဧက)    -    
၃၅။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ            -    

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

မုန်လာဥဖြူသီးနှံနမူနာပုံစံ
မုန်လာဥဖြူမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။သီးနှံအမည်                                                  -

၂။မျိုးအမည်                                                      -

 ၃။မူရင်းအမည်/                                              

မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် 

၄။မိဘအမည်                                                    -

၅။မူရင်းဒေသ                                                   -

 ၆။ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                               -

၇။စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                               -

၈။စမ်းသပ်သည့်ကာလ                         -

၉။စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                                 -

၁၀။အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                              -

၁၁။အပင်ပေါက်ရက်(ရက်) (၅၀%)                    -

၁၂။အသက်ရက်(ရက်)(DAS)                 -

၁၃။အပင်အမြင့်(စမ)                                        -

၁၄။မုန်လာဥတစ်ဥ၏အလေးချိန်(ဂရမ်) -

၁၅။မုန့်လာဥရွက်အရေအတွက်(ရွက်)   -

၁၆။မုန်လာရွက်၏အလေးချိန်(ဂရမ်)                 -

၁၇။မုန်လာဥ၏အရှည်(စမ)                               -

၁၈။မုန်လာဥ၏လုံးပတ်(စမ)                             -

၁၉။မုန့်လာဥ၏အချင်း(စမ)                              -

၂၀။မုန်လာဥ၏မာကြောမူ(kg/mm2)    - -

၂၁။မုန်လာဥ၏အပြင်အရောင်               -

၂၂။မုန်လာဥ၏ပုံသန်                                    -

၂၃။စားသုံးသူကြိုက်နှစ်သက်မူရှိ/မရှိ                 -

၂၄။အထွက်နှုန်း(ကီလို/ဟက်တာ)                     -

၂၅။ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ                         -

၂၆။ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်/မဟုတ်       -

     -    
        
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ကိုက်လန်သီးနှံနမူနာပုံစံ
ကိုက်လန်မျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    အသက်ရက်                -    
၁၂။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -    
၁၃။    အရွက်အရောင်                -    
၁၄။    ပင်စည်အရောင်                -    
၁၅။    အလေးချိန်(ဂရမ်)                -    
၁၆။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၇။    ပင်စည်အချင်း(စမ)                -    
၁၈။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ ဟက်တာ)            -
၁၉။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
        ဟုတ် မဟုတ်
၂၀။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာ            -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

ဘုံလုံသီးနှံနမူနာပုံစံ
ဘုံလုံမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    ၅၀% ပန်းပွင့်ရက် (DAS)               -    
၁၂။    အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်(ရက်)(DAS)            -    
၁၃။    အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း  (%)              -    
၁၄။    တစ်ပင်မှအသီးအရေအတွက်            -    
၁၅။    အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)                -    
၁၆။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်                -    
၁၇။    အသီးအရောင်                -    
၁၈။    အသီးအရှည်(စမ)                -
၁၉။    အသီးလုံးပတ်(စမ)                -
၂၀။    အသားအထူ(မမ)                -
၂၁။    အနံ့                -
၂၂။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟတ်တာ)            -
၂၃။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
        ဟုတ် မဟုတ်
၂၄။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာ            -    

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ကြယ်ပဲသီးနှံနမူနာပုံစံ
ကြယ်ပဲမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    မျိုးအမည်    -    
၂။    မူရင်းဒေသ    -    
၃။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း    -    
၄။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်    -    
၅။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ    -    
၆။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ    -    
၇။    Check Variety    -    
၈။    ပင်ကြား×တန်းကြား    -    
၉။    တစ်ဧကဝင်ဆံ့အပင်အရေအတွက်    -    
၁၀။    ပျိုးထောင်ရက်    -    
၁၁။    စတင်စိုက်ပျိုးရက်    -    
၁၂။    မြေသြဇာကျွေးရက်၊ အကြိမ်၊ နှုန်းထား    -    
၁၃။    အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းမှတ်တမ်းများ    -    
၁၄။    ပန်းစပွင့်ရက်    -    
၁၅။    ပန်းစပွင့်ချိန်ရှိဘေးကိုင်းအရေအတွက် (ပင်)    -    
၁၆။    ဘေးကိုင်းတစ်ကိုင်းရှိပန်းခိုင်အရေအတွက်    -    
၁၇။    အသီးစတင်တည်သည့်ရက်    -    
၁၈။    ပန်းခိုင်တစ်ခိုင်ရှိ အသီးအရေအတွက်    -    
၁၉။    တစ်ကြိမ်ဆွတ်ခူးနိုင်သည့်အသီးအရေအတွက် (ပင်)    -    
၂၀။    တစ်ကြိမ်ဆွတ်ခူးနိုင်သည့်အသီးအရေအတွက် (ဧက)    -    
၂၁။    အသီးဆွတ်ခူးကြိမ် (ရက်)    -    
၂၂။    အသီးတည်ရာခိုင်နှုန်း    -    
၂၃။    အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)    -    
၂၄။    အသီးအရွယ်အစား (အလျား x အနံ) (မမ)    -    
၂၅။    အသီးတစ်လုံးရှိအစေ့အရေအတွက်    -    
၂၆။    အစေ့(၁၀၀)အလေးချိန် (ဂရမ်)    -    
၂၇။    အစေ့အရွယ်အစား (အလျား x အနံ) (မမ)    -    
၂၈။    တစ်ကြိမ်ဆွတ်ခူးနိုင်သည့်အစေ့အလေးချိန်/ ပင် (ဂရမ်)    -    
၂၉။    တစ်ကြိမ်ဆွတ်ခူးနိုင်သည့်အစေ့အထွက်နှုန်း/ ဧက (ကီလို)    -    
၃၀။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ    -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

မုန်ညင်းသီးနှံနမူနာပုံစံ
မုန်ညင်းဖြူမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    အသက်ရက် (ရက်)(DAS)               -    
၁၂။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -    
၁၃။    အရွက်အရောင်                -    
၁၄။    ပင်စည်အရောင်                -    
၁၅။    အလေးချိန်(ဂရမ်)                -    
၁၆။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၇။    ပင်စည်အချင်း(စမ)                -    
၁၈။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)            -
၁၉။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
        ဟုတ် မဟုတ်
၂၀။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာ            -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

 

ဇွန်းပုံမုန်ညင်းသီးနှံနမူနာပုံစံ
ဇွန်းပုံမုန်ညင်းမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်                -
၂။    မျိုးအမည်                -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်        -
၄။    မိဘအမည်                -    
၅။    မူရင်းဒေသ                -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ                -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ                -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                -    
၁၁။    အသက်ရက်   (ရက်)(DAS)             -    
၁၂။    အရွက်ပုံသဏ္ဍာန်                -    
၁၃။    အရွက်အရောင်                -    
၁၄။    ပင်စည်အရောင်                -    
၁၅။    အလေးချိန်(ဂရမ်)                -    
၁၆။    အပင်အမြင့်(စမ)                -    
၁၇။    ပင်စည်အချင်း(စမ)                -    
၁၈။    အထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)            -
၁၉။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ            -    
        ဟုတ် မဟုတ်
၂၀။    ထူးခြားသည့် လက္ခဏာ            -    
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ကြံသီးနှံနမူနာပုံစံ
ကြံမျိုးသစ်၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -    
၄။    မိဘအမည်            -    
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    ပင်စည်အရောင်            -    
၁၂။    ကြံရိုးပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၃။    မျက်လုံးဖူးပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၄။    အတွင်းရွက်စွယ်ပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၅။    အပြင်ရွယ်စွယ်ပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၆။    ရွက်လျှာပုံသဏ္ဍာန်            -    
၁၇။    မျိုးလက္ခဏာထူးခြားချက်များ        -    
၁၈။    အပင်အမြင့် (ပေ)            -    
၁၉။    အဆစ်လုံးပတ် (မမ)            -    
    (ရင်း၊ လယ်၊ဖျား)    
၂၀။    ကြံရည်အပျစ်နှုန်း(ရာခိုင်နှုန်း)        -        
၂၁။    သန့်စင်နှုန်း(ရာခိုင်နှုန်း)            -    
၂၂။    အမျှင်ဓါတ်(ရာခိုင်နှုန်း)            -    
၂၃။    စီးပွားဖြစ်သကြားပါဝင်မှု(ရာခိုင်နှုန်း)    -
၂၄။    တစ်ဧကသကြားအထွက်နှုန်း(တန်)    -
၂၅။    ပင်သစ်ကြံထွက်နှုန်း (တန်/ဧက)        -
၂၆။    လမိုင်းကြံထွက်နှုန်း            -
၂၇။    သက်တမ်း            -
၂၈။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ                -        
     ဟုတ် မဟုတ်    
၂၉။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ            -    
၃၀။    စိုက်ပျိုးရန်သင့်တော်သောဒေသ        -
ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

ဝါသီးနှံနမူနာပုံစံ
ဝါမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ(F1 or OP)

၁။    သီးနှံအမည်            -
၂။    မျိုးအမည်            -    
၃။    မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်    -        
၄။    မိဘအမည်            -        
၅။    မူရင်းဒေသ            -    
၆။    ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း            -    
၇။    စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်            -    
၈။    စမ်းသပ်သည့်ကာလ            -    
၉။    စမ်းသပ်သည့်ဒေသ            -    
၁၀။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး            -    
၁၁။    အသက်ရက်            -    
၁၂။    အပင်ပုံသဏ္ဍာန်            -
၁၃။     အပင်အမြင့် (စမ)            -
၁၄။    ပင်စည်အရောင်            -
၁၅။    အရွက်အရောင်            -
၁၆။    ရွက်မွှေးပါရှိမှု
၁၇။    ဝါပွင့်အရောင်            -
၁၈။    အသီးပုံသဏ္ဍာန်            -
၁၉။    အဖိုကိုင်းအရေအတွက်            -
၂၀။    သီးကိုင်းအရေအတွက်            -
၂၁။    တစ်ပင်ရှိဝါပေါက်အရေအတွက်        -    
၂၂။    ဝါပေါက်(၁)ခုအလေးချိန်(ဂရမ်)        -    
၂၃။    တစ်ဧကဝါအထွက်နှုန်း(ပိဿာ)        -    
၂၄။    တစ်ပင်မှစုစုပေါင်း            -    
    အသီးအလေးချိန်(ဂရမ်)    
၂၅။    အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)    -
၂၆။    ဂွမ်းမွှေးအရှည် (မမ)    
၂၇။    ဂွမ်းမွှေးခိုင်ခန့်မှု(ပေါင်/မီလီဂရမ်)    -    
၂၈။    ဂွမ်းမွှေးချောမွေ့မှု(မိုက်ခရိုနေးယား)    -
၂၉။    တစ်ဧကအထွက်နှုန်း(ပိဿာ)        -
၃၀။    ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း            -    
၃၁။    ဗီဇပြုပြင်ထားသည့် သီးနှံ                -        
     ဟုတ် မဟုတ်    
၃၂။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ        -    
၃၃။    စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ        -   

ပူးတွဲတင်ပြရန်    
-    Experiment Data (Detail) from three location/ farms
-    Photos
-    Brand
-    Logo
-    Certificate ( Resistant and GMO / Non GMO)

နှံစားပြောင်းသီးနှံ၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

 

၁။ သီးနှံအမည်                                      -

၂။ မျိုးအမည်                                         -

၃။ မျိုးရင်းအမည်                                   -

၄။ မူရင်းဒေသ                                       - 

၅။ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း                        -

၆။စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်                       -

၇။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ                       -

၈။အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး                        -

၉။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်                              -

၁၀။ အသက်ရက်                                    -

၁၁။ အပင်အမြင့်                                    -

၁၂။ အနှံအမြင့်                             -

၁၃။အနှံအကျယ်                                    -                          

၁၄။ ရွက်လယ်ကြောအရောင်                    -

၁၅။အပင်ယိုင်လဲမှု                                  -

၁၆။ ရောဂါကျရောက်မှုအခြေအနေ            

၁၇။ ပိုးမွှားကျရောက်မှုအခြေအနေ             -

၁၈။ နှံစားပြောင်းပုံသဏ္ဍာန်                       -

၁၉။ အစေ့အရောင်                                 -

၂၀။ အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန်                    -

၂၁။ အစေ့ထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)            - 

၂၂။ အရိုးထွက်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)              -

၂၃။ စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ                 -

၂၄။ ထူးခြားသောအရည်အချင်းလက္ခဏာများ    -   

၂၅။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်/မဟုတ်