ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Do and Dont » ငရုတ်ခင်းအထွက်တိုးအောင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲ

ငရုတ်ခင်းအထွက်တိုးအောင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငရုတ်ခင်း ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် နွေစပါးစိုက်ဧက သုံးသန်းကျော်အထိ စိုက်ပျိုးလာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးခဲ့သည့်နှစ်မှ ယခုနှစ်အတွင်း နွေစပါးအထွက်နှုန်းသည် တရိပ်ရိပ်အထွက်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်နောက်ပိုင်းတွင် စပါးအထွက်နှုန်း တန့်ခါခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နွေစပါးသည် စိုက်ပျိုးစနစ်၊ မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့် အခြေအနေကောင်းများတွင် နေရောင်ခြည်၊ ရေအလုံအလောက်ရရှိပါက တစ်ဧက တင်းတစ်ရာကျော်အထိ ထွက်ရှိနေသည်မှာ ငြင်းဖွယ်ရာမရှိပါ။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် နွေစပါးကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် နွေစပါးစိုက်ဧက သုံးသန်းကျော်အထိ စိုက်ပျိုးလာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးခဲ့သည့်နှစ်မှ ယခုနှစ်အတွင်း နွေစပါးအထွက်နှုန်းသည် တရိပ်ရိပ်အထွက်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်နောက်ပိုင်းတွင် စပါးအထွက်နှုန်း တန့်ခါခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နွေစပါးသည် စိုက်ပျိုးစနစ်၊ မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့် အခြေအနေကောင်းများတွင် နေရောင်ခြည်၊ ရေအလုံအလောက်ရရှိပါက တစ်ဧက တင်းတစ်ရာကျော်အထိ ထွက်ရှိနေသည်မှာ ငြင်းဖွယ်ရာမရှိပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နွေစပါးကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် နွေစပါးစိုက်ဧက သုံးသန်းကျော်အထိ စိုက်ပျိုးလာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးခဲ့သည့်နှစ်မှ ယခုနှစ်အတွင်း နွေစပါးအထွက်နှုန်းသည် တရိပ်ရိပ်အထွက်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်နောက်ပိုင်းတွင် စပါးအထွက်နှုန်း တန့်ခါခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နွေစပါးသည် စိုက်ပျိုးစနစ်၊ မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့် အခြေအနေကောင်းများတွင် နေရောင်ခြည်၊ ရေအလုံအလောက်ရရှိပါက တစ်ဧက တင်းတစ်ရာကျော်အထိ ထွက်ရှိနေသည်မှာ ငြင်းဖွယ်ရာမရှိပါ။မြန်မာနိုင်ငံတွင် နွေစပါးကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှ စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် နွေစပါးစိုက်ဧက သုံးသန်းကျော်အထိ စိုက်ပျိုးလာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးခဲ့သည့်နှစ်မှ ယခုနှစ်အတွင်း နွေစပါးအထွက်နှုန်းသည် တရိပ်ရိပ်အထွက်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်နောက်ပိုင်းတွင် စပါးအထွက်နှုန်း တန့်ခါခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ နွေစပါးသည် စိုက်ပျိုးစနစ်၊ မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့် အခြေအနေကောင်းများတွင် နေရောင်ခြည်၊ ရေအလုံအလောက်ရရှိပါက တစ်ဧက တင်းတစ်ရာကျော်အထိ ထွက်ရှိနေသည်မှာ ငြင်းဖွယ်ရာမရှိပါ။

Coming Soon ~