ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Do and Dont » လယ်ယာသီးနှံကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် စက်မှုသီးနှံကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့တို့၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုများ

လယ်ယာသီးနှံကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် စက်မှုသီးနှံကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့တို့၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုများ

စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးထားသော သီးနှံမျိုးသစ်များအား Protocol အတိုင်း စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးထားခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ဒေသရေမြေရာသီဉတုနှင့် ကိုက်ညီဖြစ်ထွန်းမှု ရှိ/မရှိ၊ Check Variety များထက်သာလွန် ကောင်းမွန်မှု ရှိ/မရှိ တို့ကို  သီးနှံအလိုက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့မှုများ

စဉ်

သီးနှံအမည်

ခြံအမည်

ကုမ္ပဏီအမည်

၁။

ဝါ

ရွှေတောင်ဝါသီးနှံသုတေသနနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးခြံ (DOA)

Ayeyarwaddy Seed Co., Ltd

Ashro Agriculture Ltd.

Pure Sense Organic Myanmar Co., Ltd

လွန်ကျော်ဝါသီးနှံသုတေသနနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးခြံ (DOA)

Ayeyarwaddy Seed Co., Ltd

Ashro Agriculture Ltd.

Pure Sense Organic Myanmar Co., Ltd.

အောင်လံဝါသီးနှံမျိုးသန့်ခြံ (DOA)

Pure Sense Organic Myanmar Co., Ltd.

Ayeyarwaddy Seed Co., Ltd.

၂။

စပါး

လွိုင်ကော်သုတေသနခြံ

Winall Hi-Tech Seed Myanmar Co.,Ltd

Du Pont Co.ltd

Myanmar Shwe Ayeyar Co., ltd

၃။

အစေ့ထုတ်ပြောင်း

ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ

Myanmar Awba Group Co., Ltd

Ayeyarwady Seed and Irrigation Co., Ltd

Big M Group Co.,Ltd

Agrinova Trade & Development Co., Ltd

Ohm Ohm Naing Co., Ltd

CPP Fertilizer Co., Ltd.

Green Farm Development Co., Ltd

၄။

စပါး

တာယောသုတေသနခြံ

Myanmar Shwe Ayeyar Co., ltd

၅။

စပါး

ကျောက်ဆည်သုတေသနခြံ

TBL Limited

Winall Hi-Tech Seed Myanmar Co.,Ltd

Du Pont Co.ltd

Myanmar Kete Co., ltd

၆။

အစေ့ထုတ်ပြောင်း

တပ်ကုန်းသုတေသနခြံ

Agrinova Trade & Development Co., Ltd

Ohm Ohm Naing Co., Ltd

CPP Fertilizer Co., Ltd

Ayeyarwady Seed and Irrigation Co., Ltd

Myanmar Awba Group Co., Ltd

 

 

 

Big M Group Co.,Ltd

Green Farm Development Co., Ltd

၇။

နေကြာ

မယ်အောင်ကံသုတေသနခြံ

Myanma Awba Group Co., Ltd

၈။

နှမ်းဖြူ

စီပင်သုတေသနခြံ

TBL Limited