ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Laws and Regulation » မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (     ၈    / ၂၀၁၈)
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း     ၁      ရက်
(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ      ၃၀     ရက်)

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

၁။    မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီသည် မျိုးစေ့ဥပဒေပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ “မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင် မှုဆိုင်ရာကော်မတီ” ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

(က) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                              
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ဥက္ကဌ
 (ခ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                      
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
ဒုတိယဥက္ကဌ
(ဂ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                   
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (နည်းပညာ)            
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
 အဖွဲ့ဝင်  
(င) ညွှန်ကြားရေးမှူး                          
ဆီထွက်နှင့် ပဲမျိုးစုံသီးနှံဌာနခွဲ
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
 အဖွဲ့ဝင် 
(စ) ညွှန်ကြားရေးမှူး                        
စက်မှုသီးနှံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံဌာနခွဲ                
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဝါနှင့်လျှော်မျှင်ထွက်သီးနှံဌာနခွဲ​
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(ဇ) ညွှန်ကြားရေးမှူး                          
သကြားထွက်သီးနှံဌာနခွဲ
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်  
(စျ) ညွှန်ကြားရေးမှူး                        
ကော်ဖီ၊ ရာသီသီးနှံဌာနခွဲ
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(ည) ညွှန်ကြားရေးမှူး                        
နှစ်ရှည်သီးနှံဌာနခွဲ
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(ဋ) ညွှန်ကြားရေးမှူး                        
စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးဌာနခွဲ
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(ဌ) ညွှန်ကြားရေးမှူး                        
ဥယျာဉ်ခြံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အပင်ဇီဝနည်းပညာဌာနခွဲ
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(ဍ) ညွှန်ကြားရေးမှူး                      
သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
 အဖွဲ့ဝင်
(ဎ) ညွှန်ကြားရေးမှူး                        
မူဝါဒနှင့် စီမံကိန်းဌာနခွဲ
စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အဖွဲ့ဝင်
(ဏ) ပါမောက္ခ                            
လယ်ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးပညာဌာန
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်
အဖွဲ့ဝင်
(တ) ပါမောက္ခ                          
အပင်မျိုးမွေးမြူရေး၊ ဇီဝကမ္မနှင့်ဂေဟဗေဒဌာန
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် 
 အဖွဲ့ဝင်
(ထ) ပါမောက္ခ                            
ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံပညာဌာန
ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်
အဖွဲ့ဝင်
(ဒ) ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး                      
မြန်မာနိုင်ငံ မျိုးစေ့၊ မြေသြဇာနှင့် 
ပိုးသတ်ဆေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
 အဖွဲ့ဝင်
(ဓ) မျိုးစေ့ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်  အဖွဲ့ဝင်    
(န) ညွှန်ကြားရေးမှူး                        
မျိုးစေ့ဌာနခွဲ
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
အတွင်းရေးမှူး
(ပ) ညွှန်ကြားရေးမှူး                        
စပါးနှင့် နှံစားသီးနှံဌာနခွဲ
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန
တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး

 

မှတ်ချက်
    - လိုအပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာသီးနှံကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ဖိတ်ကြားရန်။
၂။    လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ (၁၉.၂.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါစာ အမှတ်၊ ၁/၁၉၀ (က) (၁) (၃၁၀/၂၀၁၆) အား ဤစာဖြင့် လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်လိုက်သည်။

(ဥက္ကဌ)
မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီ
 

စာအမှတ်၊ မျိုးစေ့ဥပဒေ/၀၂၅/၂၀၁၈-၁၉/
ရက်စွဲ      ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ               ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း        
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
သမ္မတဦးစီးရုံး
ဒုတိယသမ္မတဦးစီးရုံးများ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး
အမျိုးသားလွှတ်တော်ရုံး
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအားလုံး
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
နေပြည်တော်ကောင်စီ
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများအားလုံး
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်                                   မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း အပိုင်း(၁) တွင်
ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာန               ထည့်သွင်းကြေညာပေးပါရန်။
ဤဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦစီးဌာနအားလုံး

အမိန့်အရ

(ဒေါက်တာရဲတင့်ထွန်း)
အတွင်းရေးမှူး
မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီ