ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Laws and Regulation » မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (    ၂    / ၂၀၁၇)
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်     ၁၂   ရက်
(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ      ၂၃      ရက်)

မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီသည် အောက်ဖော်ပြပါသီးနှံအုပ်စုများတွင်ပါဝင်သော မျိုးကွဲတစ်မျိုး ချင်းအလိုက် မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သက်တမ်း၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ခတို့ဖြင့် အပင်မျိုးသစ်ကို စီးပွားရေးအလို့ငှာ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်လိုသူများအား မျိုးစေ့ဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ “မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်” လျှောက်ထားခွင့်ပြုလိုက်သည်။ 

စဉ်

သီးနှံအုပ်စုအမည်

သက်တမ်း
(နှစ်)

အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
(ကျပ်)

၁။

လယ်ယာသီးနှံ

၁၀

၅၀၀,၀၀၀

၂။

ဥယျာဉ်ခြံသီးနှံ

၁၀

၅၀၀,၀၀၀

၃။

နှစ်ရှည်သီးနှံ

၁၀

၅၀၀,၀၀၀

၄။

မိဘမျိုးလိုင်း

၁၀

၅၀၀,၀၀၀

 

(ဥက္ကဌ)
မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီ

စာအမှတ်၊ မျိုးစေ့ဥပဒေ/ ၀၂၅ / ၂၀၁၆-၁၇/         
ရက်စွဲ     ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ            ရက်

ဖြန့်ဝေခြင်း
    ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
    မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီဝင်များအားလုံး
    ဤဝန်ကြီးဌာနရှိဦးစီးဌာနအားလုံး
    မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီဝင်များအားလုံး
    တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးများ
    တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်မျိုးစေ့တာဝန်ခံများ
    မျိုးစေ့ကုမ္ပဏီများအားလုံး

အမိန့်အရ

(ဒေါက်တာရဲတင့်ထွန်း)
အတွင်းရေးမှူး
မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီ