ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » News » Latest News » ပြည်တွင်း၌ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုပါက စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန်တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်း

ပြည်တွင်း၌ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုပါက စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရန်တင်သွင်းခွင့် လျှောက်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်း

10 Dec 2021