ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » News » Latest News » မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးထားသော မျိုးသစ်များအား မျိုးစေ့လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိပါက အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးထားသော မျိုးသစ်များအား မျိုးစေ့လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိပါက အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

23 Dec 2021