ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » News » Latest News » (၅.၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ စတင်၍ Tradent 2.0 စနစ်မှ ပင်လယ်ရေကြောင်း/ နယ်စပ် (ရုံးချုပ်) သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် လျှောက်ထားမှုများအား ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးကိစ္စ

(၅.၁.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ စတင်၍ Tradent 2.0 စနစ်မှ ပင်လယ်ရေကြောင်း/ နယ်စပ် (ရုံးချုပ်) သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ် လျှောက်ထားမှုများအား ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးကိစ္စ

30 Dec 2020